Политика за опазване на околната среда

Политика за опазване на околната среда

Ръководството на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е разработило своята Политика за опазване на околната среда като средство за управление на Организацията, с цел подобряване на своите резултати.

Политиката за опазване на околната среда на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е резултат от ангажимента на ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, овладяване на рисковете и възможностите от дейността и управлението на значимите аспекти на околната среда при непрекъснато усъвършенстване на Система за управление на околната среда /СУОС/ и в съответствие със задълженията за спазване.

Дейността на Дружеството е свързана с предоставяне на услуги, като инженеринг, проектиране и строителство на жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфрастуктура; ВиК и съоръжения към тях; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти; доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации. СТРОЙМОНТАЖ ЕООД съзнава нарастващата загриженост за околната среда и се ангажира да наложи отговорни процедури и политики, отнасящи се до всички служители и до всички дейности на фирмата.

За ефективно провеждане на Политиката за опазване на околната среда, Ръководството е определило следните основни цели:

 • Провеждане на политика на съответствие с всички приложими нормативни изисквания и добри практики на международно, национално и местно ниво;
 • Отстраняване на рисковете към околната среда чрез правилен подбор на материали, оборудване и производствени процеси;
 • Въвеждане на вътрешни правила и процедури по събиране, рециклиране и оползотваряване на отпадъците, генерирани от дейността на Дружеството.
 • Полагане на усилия да намали употребата на вода, енергия и други природни ресурси;
 • Подобряване екологичната ефективност на транспортния си парк и пътувания, както и инвестиране в нова екологично чиста техника и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда;
 • Полагане на постоянни усилия да намали до минимум отпадъците и увеличи рециклирането в рамките на своите вътрешнофирмени процедури;
 • Предотвратява замърсяването на водата, въздуха и земята;
 • Идентифициране и управляване, доколкото е по възможностите му, рисковете по опазването на околната среда;
 • Ангажиране на партньори, клиенти, доставчици и подизпълнители в изпълнението на настоящите цели и задачи;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за контрол на рисковете върху околната среда, произтичащи от производствените дейности във фирмата;
  • Проектиране и строителство на устойчиви сгради използващи екологични и възобновяеми източници на енергия, чрез проучване и прилагане на съвременни строителни технологии, материали и решения в областта на отоплението, охлаждането, водата, електрозахранването и др.
  • Увеличаване дяла на използваната енергия от собствени ВЕИ;
  • Оптимизиране на дейностите и процесите и съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на околната среда в съответствие със задълженията за спазване;
  • Ефективно управление на рисковете и възможностите за планиране на дейностите и спрямо околната среда. Намаляване до минимум рисковете за дейността и околната среда в съответствие с изискванията на Клиентите и Заинтересованите страни;
  • Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности и по отношение на околната среда;

 

За реализиране на тези цели и задачи в СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е разработена, внедрена и поддържана Система за управление спрямо околната среда, съответстваща на Международният стандарт БДС EN ISO 14001:2015.

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление спрямо околната среда в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.