Политиката за защита на човешките права

Политиката за защита на човешките права

Политиката за защита на човешките права се прилага за всички служители и работници на „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД.

1.   Цел на политиката

Зачитането на човешките права на служителите и работниците е водещият елемент на нашата политика. Политиката за защита на правата на човека е в съответствие с внедрената в дружеството Политика по управление. Политиката за правата на човека също така отразява принципите, съдържащи се в Международната декларация за правата на човека, Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права на работното място, Глобалния договор на ООН и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

2.   Зачитане на правата на човека

Дружеството признава важността за поддържане и насърчаване на основните човешки права на служителите, като:

  • Насърчаване на работно място без дискриминация и тормоз;
  • Предотвратяване на детския труд, принудителния труд и трафика на хора;
  • Предоставяне на честно и справедливо заплащане на труда, и обезщетения, както и други условия на заетост, в съответствие със законодателството;
  • Предоставяне на здравословни и безопасни условия на труд.

3.   Дискриминация

Дружеството забранява всякакъв вид дискриминация или тормоз, основаващ се на възраст, раса, пол, национален произход, религия, полова идентичност, увреждане, сексуална ориентация, бременност или друг статут, защитен от приложимото

законодателство. Служители се наемат на принципа на равните възможности, без разлика от раса, цвят на кожата, пол, религия, произход или принадлежност. Обръща се внимание единствено на пригодността на кандидата (образование, личностни качества, умения, опит и други свързани характеристики, съгласно позволеното от законодателството) и неговите или нейните основателни искания.

4.   Принудителен труд и трафик на хора

Дружеството забранява използването на всички форми на принудителен труд, включително трудова заетост в затворите, насилствен труд, обвързан труд, военен труд, робски труд и всякаква форма на трафик на хора. Използването на физическо наказание или заплахи за насилие или други форми на физическо, сексуално,

психологическо или словесно насилие като метод на дисциплина или контрол няма да бъдат толерирани на работното място.

5.   Детски труд

Дружеството забранява наемането на лица под законоустановена минимална трудоспособна възраст, или задължителната възраст за обучение, което е по-високо. По- младите работници могат да бъдат наети чрез одобрени от компанията краткосрочни стажове, стажове или програми за професионален опит. Забранява се приемането на лица от 16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. Лица от 16 до 18 години се приемат на работа само след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа и с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

6.   Безопасни и здравословни условия на труд

Дружеството осигурява и поддържа безопасно и здравословно работно място и отговаря на приложимите закони, разпоредби и вътрешни изисквания за безопасност и здраве. Стреми се към осигуряването на безопасно работно място чрез минимизиране на риска от злополуки, нараняване и излагане на рискове за здравето. Идентифицират се опасностите и се отстраняват проблеми, свързани със здравето и безопасността. Дружеството подсигурява подходящи работни дрехи и лични предпазни средства на работниците и служителите си.

7.   Сигурност на работното място

Дружеството осигурява и поддържа работна среда, свободна от насилие, тормоз, заплахи и други несигурни или разрушителни условия, дължащи се на вътрешни и външни заплахи.

8.   Работно време, заплати и възнаграждение

Дружеството съблюдава законовите изисквания за минимална работна заплата, определени от правителството и се старае да компенсира служителите с възнаграждение, което гарантира адекватен стандарт на живот.

9.   Обучение и личностно развитие

„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД урежда и поема разходите за обучение по въпроси, които счита за свързани с работата и/или функциите на служителя. Дружеството насърчава служителите си да участват в курсове за допълнително обучение и ги подпомага, когато допълнителното обучение се счете за необходимо. „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД ще насърчава политиките, насочени към развитие на уменията, свързани с дейността на фирмата и съгласно талантите на своите служители.

10. Отчитане на оплаквания

Дружеството насърчава всички служители да докладват за нарушения на политиката за правата на човека чрез един от няколкото налични за тях канали, без да се страхуват от репресии. Служителите могат да се свържат с:

  • техния пряк ръководител или със
  • Специалист човешки ресурси.

„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД гарантира поверителност и защита в случаи на оплаквания от служителите. Всяко оплакване се разглежда и се предпиемат съответни мерки по отстраняване и предотвратяване на повторна поява.

„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД има готовност да разследва и да реагира на всякакви притеснения на служителите и работниците си, както и да предприема необходими коригиращи действия в отговор на евентуални нарушения.

11. Защита на личните данни

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД разполага с внедрена Политика за защита на личните данни и поддържа регистър на дейностите по обработка на ЛД.