Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в Строймонтаж ЕООД гр. Пазаджик

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в Строймонтаж ЕООД гр. Пазаджик

Здравословните и безопасни условия на труд („ЗБУТ“) са такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. Здравословни са условията на труд, които отстраняват вредностите в трудовата дейност. Безопасни са условията на труд, които запазват физическия и психическия интегритет на служителите.

Задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ

Основните задължения на работодателя фирма Строймонтаж ЕООД гр. относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (глава III).

Чрез настоящия документ Работодателят декларира че:

 1. Осигурява прилагането на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени;
 2. Изготвя оценка на риска за всички обекти на фирмата като предоставя на работещите информация за рисковете, като се обхващат избора на работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровините и материалите, и други фактори на работната среда;
 3. Определено е длъжностно лице с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба за защитата и профилактиката на професионалните рискове;
 4. Осигурява на своите работници и служители медицинско обслужване от служба по трудова медицина. В тази връзка фирмата има сключен договор със СТМ „Медико инженеринг“ ЕООД;
 5. Осигурява на всеки работещ подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. В тази връзка работодателят създава организация за провеждане на обучение и/или инструктаж на своите работници. Изпълнението на това задължение, работодателят доказва чрез представяне на изготвените инструкции за безопасна работа за видовете дейности, които се изпълняват във фирмата, изготвянето на заповеди и програми, свързани с инструктажите по безопасност на труда, книги за инструктажи /начален, периодичен, на работното място, ежедневен и извънреден/, протоколи от изпити на лицата, на които е проведено обучение с изпит.
 6. Подава годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година;
 7. Има определени бройки и работни места за работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, съгласно чл. 315 от КТ и чл. 38 от ЗХУ. Тези работници се ползват със защита при съкръшение, имат право на удължен платен отпуск и работ при облекчени условия, съгласно предписанията на здравните органи;
 8. Се консултира с работниците и служителите или с техни представители и организации при:
  • обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работниците и служителите;
  • определянето на работници и служители, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работниците;
  • планирането и организацията на обучението на работниците и служителите по здравословните и безопасни условия на труд;
 9. Има учреден КУТ в предприятието, който включва представители на работодателя и представители на работещите. Организира първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд. В КУТ на всяко тримесечие се обсъждат условията на труд и мерките за тяхното подобяване;
 10. В обекти или на работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на двама или повече работодатели, всеки от работодателите доказва, че е взел мерки за координацията на действията си с другите работодатели. Изготвя се писмен документ между работодателите, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазването на работниците от тези рискове;
 11. Взема мерки за предотвратявне и намаляване на трудовите злополуки, на общите заболявания и професионални болести. Работодателят задължително установява, разследва и регистрира всяка станала трудова злополука;
 12. В предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка, който спомага за запазване на здравето и работоспособността на работещите с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза;
 13. При извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин със средства за колективна защита, да осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло;
 14. Взети са мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства, съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието, като осигурява организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за борба с пожари и условия за евакуация на работниците и служителите;
 15. Е застраховал за риска "трудова злополука" всички свои работниците и служители за носене на риска по чл. 55 ал.1 и ал.2 от КСО;
 16. Е създал организация за осъществяване на наблюдение и контрол от преките ръководители и други длъжностни лица в предприятието по изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да търси отговорност при констатиране на нарушения.

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

Задължения на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ

Задълженията на работниците и служителите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд във фирмата са свързани с изпълнението на трудовите им дейности. Съобразно възложената работа, работникът или служителят е длъжен да спазва техническите и технологическите правила, както и да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Основно задължение на всеки работник е активно да участва в осигуряването на безопасните и здравословни условия на труд и да се грижи както за собственото си здраве и безопасност, така и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност (чл. 33 от ЗЗБУТ).

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работниците и служителите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

 • да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;
 • да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение;
 • да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата. Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност;
 • да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;
 • да съдействат на работодателя при изпълнението на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията от контролните органи и др.

Свързани документи

 1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 2. Наредба №2/22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 3. Наредба № 5/11.05.1999 за реда, начина и периодичността за извършване на оценката на риска;
 4. Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 2008 г. за условиятаи реда за осъществяване на дейността на СТМ;
 5. Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета (ДВ, бр. 6 от 2000 г.);
 6. Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (ДВ, бр. 65 от 2008 г);
 7. Наредба № РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
 8. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
 9. Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 10. Наредба № 4/3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията;
 11. Наредба № 3/07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове;
 12. Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при ползване на ЛПС на работното място;
 13. Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ. бр.15 от 2006г.);
 14. Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 15. Наредба № 15/31.05.1999 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа