Етичен кодекс

Етичен кодекс

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

От създаването на СТРОЙМОНТАЖ преди 30 години измина доста време.

Фирмата успя да реализира голям брой проекти, обнови ресурсната си база и работи с едни от най-новите технологии в сферата на строителството.

Но най-важният и значим капитал на организацията остават хората, които работят в нея. Фирмата се стреми достойно да отговори на потребностите на дългогодишните си клиенти и да предложи адекватни перспективи за развитие на своите служители и по-добро качество на живот.

Настоящият Етичният кодекс няма за цел да заменя съществуващите вътрешнофирмени правила и нормативи. Той задава стандартите и очакванията за поведение за всички служители на фирмата и на потенциални клиенти и партньори, които предпочитат да правят бизнес с нас.

РАБОТА В ЕКИП

За успешното справяне с предизвикателствата на времето е необходимо сътрудничество и взаимодействие между екипа. Работата в екип възниква, когато членовете на екипа спазват колективната си отговорност за постигане на целите.

Всеки член на екипа е индивид, който трябва да добави стойност към благосъстоянието на фирмата и в духа на идеята „един за всички и всички за един“. В работна среда, добрата екипна работа е основа за удоволствие и извършване на безопасни работни дейности.

ВЗАИМОТОНОШЕНИЯ С КОЛЕГИ

Позитивното отношение и коректността е необходимо условие да работим заедно и да се чувстваме комфортно на работното си място.

Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки един работещ.

Неетично е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи във фирмата.

В общуването помежду си всички работещи във фирмата са равнопоставени.

ВЗАИМОТОНОШЕНИЯ С БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

Служителите на фирмата участват и водят преговори с бизнес партньори с добър тон, в съответствие с общоприетите принципи и норми за коректност. Позитивни са в своите действия и отношения.

Изключват наличието на личен интерес спрямо бизнес партньори или компании, конкурентни на фирмата и не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и задължения.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Конфликт на интереси има, когато ваши лични интереси, занимания или взаимоотношения пречат или могат да попречат на вашата способност да вземете правилното решение, когато изпълнявате работните си задължения и да действате в името на фирмата.

Незабавно уведомете вашия пряк началник и/или Управителя, когато се намирате в положение на конфликт на интереси.

Дружеството насърчава всички служители да докладват за нарушения, без да се страхуват от репресии.

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Трудовата дисциплина е съобразяване и изпълнение на указанията за работа като спазване на работно време, правилното използване на работното оборудването, уплътняването на работния ден с професионална дейност.

Ръководството не толерира странични занимания в работно време, освен в регламентираните почивки, закъсненията и неспазване на работното време.

Консумацията на алкохол и упойващи вещества през работно време на територията на фирмата са абсолютно забранени. Използване на фирмените комуникации за лични нужди или участие в странични дейности. Разпространяване на материали, несвързани с работата на фирмата.

Присъствието в извънработно време в помещенията на фирмата трябва да става само със знанието и одобрението на ръководството.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ангажимент на ръководството е изпълнението на законовите изисквания, минимизиране на рисковете от дейността за здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите.

Дружеството осигурява и поддържа безопасно и здравословно работно място чрез минимизиране на риска от злополуки, нараняване и излагане на рискове за здравето. Идентифицират се опасностите и се отстраняват проблеми, свързани със здравето и безопасността. Дружеството подсигурява подходящи работни дрехи и лични предпазни средства на работниците и служителите си.

Независимо от факта, че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основно задължение на работодателя, всеки работник или служител е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати в неговата дейност.

ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политиката на ръководството спрямо околната среда влючва минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда чрез:

  • Разработване, прилагане и поддържане на ефективни мерки за предотвратяване на замърсяването при изпълнение на проекти;
  • Проектиране и строителство на устойчивите сгради използващи екологични и възобновяеми източници на енергия, чрез проучване и прилагане на съвременни строителни технологии, материали и решения в областта на отоплението, охлаждането, водата, електрозахранването и др.
  • Увеличаване дяла на използваната енергия от собствени ВЕИ;
  • Реинвестиране в нова екологично чиста техника и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда.

За реализиране на тези цели и задачи в СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е разработена, внедрена и поддържана Система за управление спрямо околната среда, съответстваща на Международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015.

ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Дружеството осигурява и поддържа работна среда, свободна от насилие, тормоз, заплахи и други несигурни или разрушителни условия, дължащи се на вътрешни и външни заплахи.

Забранява всякакъв вид дискриминация или тормоз, основаващ се на възраст, раса, пол, национален произход, религия, полова идентичност, увреждане, сексуална ориентация, бременност или друг статут, защитен от приложимото законодателство. Служители се наемат на принципа на равните възможности, без разлика от раса, цвят на кожата, пол, религия, произход или принадлежност. Обръща се внимание единствено на пригодността на кандидата (образование, личностни качества, умения, опит и други свързани характеристики, съгласно позволеното от законодателството) и неговите или нейните основателни искания.

Дружеството забранява наемането на лица под законоустановена минимална трудоспособна възраст, или задължителната възраст за обучение, което е по-високо. По- младите работници могат да бъдат наети чрез одобрени от компанията краткосрочни стажове, стажове или програми за професионален опит.

Нормите в настоящия кодекс са морално-етични, приети като ценности на фирмата.

Запознавайки се с тях, всеки един служител на фирмата, следва да работи, спазвайки културата на работното място.