Антикорупционна политика

Антикорупционна политика

1.  ЦЕЛ

Целта на настоящата политика е да заяви ангажимента на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД към законен, етичен и прозрачен бизнес. Ръководството на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция и се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп.

2.  ОБХВАТ

Политиката се отнася за всички служители на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД, както и за всички партньори, с които дружеството е в договорни отношения. Неспазването и може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки, които биха могли да доведат до прекратяване на трудови или договорни правоотношения.

С политиката са запознати всички служители в дружеството. При сключване на трудов договор задължително им се преодоставя политиката, за да се запознаят с нея.

Антикорупционната политика забранява:

· Подкуп

Подкупът във всички форми - пари в брой, кредити, дарения, пътувания, подаръци и др.

Служителите и партньорите, които действат от името и за сметка на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД не могат да предлагат, да предоставят, да искат или да приемат каквито и да

било предимства или облаги, предназначени да окажат влияние върху вземането на решения от други лица с оглед постигане на определена бизнес цел.

· Политически дарения

В СТРОЙМОНТАЖ ЕООД се забранява извършването на дарения за политически партии или длъжностни лица с цел получаването на тяхна подкрепа за извършване на действия, които може да са благоприятни за дружеството.

· Плащания на трети лица

Даване или предлагане на каквито и да е пари, подаръци или ценности на трети лица, когато се знае или е известно, че е много вероятно те да бъдат предложени на длъжностно лице, за да се гарантира извършване на благоприятни действия за дружеството.

·Организирането на скъпи или екстраваганти събития

Не се счита за подкуп следните случаи:

  • Подаръци или подобни лични ползи могат да бъдат предложени/приети от трета страна, ако са рекламни материали.
  • Покана към управляващия дружеството за присъствие на среща или събитие, свързано с дейността на дружеството, като изложение, панаир и др., не се счита за подкуп.
  • Организирането на събития с ясни бизнес цели, като бизнес обяди на скромни стойности не е форма на корупция.

3. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

За да се определи дали дадено поведение е корупция, е необходимо служителите/партньорите да имат предвид следното:

  • Цел: Каква е целта на поведението? Може ли от трети лица да се приеме, че то има за цел да окаже неправомерно влияние върху решенията на определени лица?
  • Съдържание: Дали даденото поведение е общоприето в бизнес средата?
  • Обстановка: Кога се наблюдава конкретното поведение? (Например: по време на даден процес; непосредствено преди вземането на важно решение)
  • Свързани лица: Каква е връзката между лицата? Какъв е постът/длъжността, която заема засегнатото от определено поведение лице?
  • Прозрачност: Дали всички компоненти на това поведение са ясни и открити, публични или заинтересованите страни имат някакви скрити намерения?
  • Честота: Колко често се проявява даденото поведение?
  • Данъци: Има ли някакъв данъчен проблем, свързан с това поведение?

4.  ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Когато служител е станал обект на корупционно действие, или узнае или има основателно съмнение за корупционни практики, той / тя следва да докладва на прекия си ръководител.

Такива сигнали ще бъдат разглеждани по всяко време при спазване на строга тайна, така че докладващите по тези въпроси по всяко време ще бъдат защитени и ще получат пълна подкрепа от ръководството.

Контрагентите на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД, които станат обект на корупционно действие от страна на служител на дружеството или узнаят, или имат съмнения за корупция в предприятието, могат да съобщят за това с формата за обратна връзка на сайта: http://www.stroymontaz.com/bg/contacts, както и чрез писмен сигнал, подаден по установения ред за комуникация.

5.  ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ

След като бъде подаден сигнал за корупция чрез формата за обратна връзка или чрез писмен сигнал, подаден по установения ред за комуникация, същият се завежда в нарочно създаден електронен регистър “Сигнали за корупция” от упълномощен за това служител, в случая секретаря на дружеството. В този регистър се вписват също и сигналите, подадени към преките ръководители, които са длъжни да информират сектератаря за това.

Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция започва със заповед за назначаване на комисия за разглеждане на сигнала. В състава на всяка комисията се включва юрист, прекият ръководител на служителя, спрямо когото е пуснат сигнала и експертът ТРЗ.

Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства /включително взема писмени обяснения от проверявания служител/ за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция. След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства. Протоколът се подписва от членовете на комисията. Комисията за разглеждане на сигналите изготвя доклад и го предава заедно с протоколите и събраните доказателства на управителя.

При   необходимост   при   проучване   на   сигнал   за   корупция   се сигнализират правораздавателните органи.

По отношение на проверявания служител се вземат съответните административни мерки съгласно КТ.

Документите по преписките, протоколите и докладите на комисията за разглеждане на жалбите и сигналите се архивират в архива на дружеството.