ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Ръководството на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД приема за своя дългосрочна цел да допринася с всички свои действия и решения за елиминирането на смъртните случаи и сериозните наранявания при пътнотранспортни произшествия.

Транспортът на работници и служители от и до работното място, транспорт на товари и проектиране, строителство на пътища, организация на движението, разработка, изграждане и поддържане на транспортни съоръжения и работни площадки за изграждане,  е част от дейността на дружеството, като дейностите трябва винаги да бъдат планирани и извършвани по начин, който не застрашава безопасността на участниците в движението, нещо повече – СТРОЙМОНТАЖ ЕООД ще се стреми чрез примера на ръководството и на своите служители да влияе и на други заинтересовани страни да поставят целите за подобряване на безопасността на движението във фокуса на своето внимание.

Ръководството на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД се ангажира:

  • Да осигури всички условия за предотвратяване на смъртните случаи и сериозните наранявания, свързани с ПТП – непрекъснато обучение и подкрепа на служителите, безопасни и надеждни превозни средства, както и ресурси, вкл. технологии, които да ги защитават по време на път;
  • Да осигури на своите служители безопасни и благоприятни условия за работа с цел „нула инциденти на пътя“;
  • Да осигури безопасността на хората, които превозва, както и на всички участници в движението;
  • Да демонстрира уважение към правилата и да изисква от своите служители непрекъснато спазване на нормативните и други изисквания във връзка с безопасността на движението по пътищата;
  • Да споделя открито информация със своите служители, клиенти, доставчици, партньори и да участва в инициативи, свързани с БДП, за да съдейства за общото подобряване на БДП на териториите, на които работи.
  • Да подобрява непрекъснато постиженията си по отношение на БДП.

За да се реализира тази политика, в СТРОЙМОНТАЖ ЕООД се внедрява система за управление на безопасността на движението по пътищата в съответствие с международния стандарт ISO 39001:2012. Ръководството гарантира спазването на изискванията на системата и на стандарта.

 

Дата: 10.11.2021 г.                                         Управител:

                                                                                  /Камен Василев/