ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е разработило своята Политика по управление като средство за управление на Организацията, с цел подобряване на своите резултати.

Декларация на Ръководството на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД за

Политиката по УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

политикаТА по УПРАВЛЕНИЕ на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е насочена към предоставяне на услуги, свързани с инженеринг, проектиране и строителство на жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфрастуктура; автомагистрали и съоръжения към тях; транвайни, тролейбусни линии и съоръжения към тях; ж.п. линии вкл. сгради и съоръжения към тях; пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; съоръжения за брегоукрепване и геозащита; преносни и разпределителни мрежи в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, ВиК и съоръжения към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти; доставка и монтаж на машини, оборудване, инсталации и транспортни средства за посочените по-горе обекти; събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения, отговарящи на изискванията на клиентите, при осигурено опазване на околната среда, поддържане на здравословни и безопасни условия за работа и носещи максимални ползи за организацията и заинтересованите страни.

Политиката по управление на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е резултат от ангажимента на ръководството за удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни, минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, овладяване на рисковете и възможностите от дейността и управлението на значимите аспекти на околната среда, както и свеждане до минимум на рисковете от дейността за здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни при непрекъснато усъвършенстване на ИСУ и в съответствие със задълженията за спазване.

За ефективно провеждане на Политиката по управление, Ръководството е определило следните основни цели:

 • Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на общо строителство на сгради и строителни съоръжения, доставка и монтаж на машини, оборудване, инсталации и транспортни средства;
 • Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена и удовлетвореност на всички Клиенти и партньори на Организацията;
 • Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас продукти и услуги;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Клиентите, Персонала и другите Заинтересовани страни;
 • Постоянно проучване на търсенето и предлагането на строителни технологии и материали;
 • Определяне на контекста на Организацията и управление на рисковете и възможностите, свързани с него;
 • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с външните доставчици на продукти и услуги;
 • Реинвестиране внова екологично чиста техника и технологииза ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от дейността на Организацията и поддържане на постоянно високо, стабилно качество на предлаганите продукти;
 • Системно да се провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. Осигуряване на консултиране и участие на работниците;
 • Оптимизиране на дейностите и процесите според изискванията на Заинтересованите страни и Клиентите, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на околната среда в съответствие със задълженията за спазване;
 • Ефективно управление на рисковете и възможностите за планиране на дейностите и спрямо околната среда. Намаляване до минимум рисковете за дейността и околната среда в съответствие с изискванията на Клиентите и Заинтересованите страни;
 • Ефективно управление на рисковете за здравето и безопасността при работа, съгласно действащите нормативни документи. Премахване на опасностите и намаляване до минимум рисковете за персонала и другите Заинтересовани страни, свързани с дейността;
 • Максимално използване на инженерни решения и предупредителни мерки за недопускане на инциденти и злополуки при строителната дейност и извършването на услуги;
 • Подобряване на работната среда и защита на работещите в Организацията, съблюдаване очакванията на Обществото по отношение предпазването на здравословните и безопасни условия при работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности, осигуряване на здраве и безопасност при работа и по отношение на околната среда;
 • Повишаване на конкурентоспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;

За реализиране на тези цели и задачи в СТРОЙМОНТАЖ ЕООД е разработена, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Интегрирана система за управление в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

 

Като Управител на СТРОЙМОНТАЖ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

 

Септември 2020 година                                 Управител:

                                                                                           /Камен Василев/