Инженеринг за изпълнение на рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище

Строймонтаж ЕООД като водещ партньор в ДЗЗД АРС – изпълнител по договор на обект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в гр.Панагюрище“ е изпълнило следните подобекти:

 1. ул.“Георги Бенковски“,
 2. ул.“Райна Княгиня“,
 3. ул.“Стоил Финджеков“,
 4. ул.“Искрьо Мачев“
 5. ул.“Орчо Войвода“
 6. ул.“Петър Горанов“
 7. ул.“Делчо Уливеров“
 8. ул.“Петко Мачев“

Извършени са следните видове СМР по подобекти:

 1. на ул.“Георги Бенковски“ – улицата е с дължина 1035 м, и с габарити от 9 до 12 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – 2 х 4.50 м, 2 х 5.75 м и тротоари с ширина – мин. 2.75 м.. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери 50/15/25, а положеното количество е 2290.92 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4. Положени са усилени павета пред гаражите – 8/16.5/20. Площта на направената тротоарна настилка е 8160.35 м2. Съществуващите и новите дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 1500 м. Положен е естествен камък за облицоване на цветарници – 176.80 м2. Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Реконструирани са зелените площи и е изградена автоматична поливна система. Затревена е площ от 2346.80 м2. Засадени са 117 бр. средноразмерни широколистни дървета и 35 бр. иглолистни. Засадени са също 837 бр. храсти и 163 м2 сезонни цветя. Монтирани са 42 бр. пейки и 36 бр. кошчета за смет. Оформени са нови кътове за отдих. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Монтирана е светофарна уредба на кръстовищео с ул.“Стоил Финджеков“. Демонтиран е уличен осветител на конзола, като е заменен с уличен осветител с LED осветление, съответното окабеляване, връзки и изпитване.
 1. На ул.“Райна Княгиня“ – улицата е с дължина 573.46 м и габарит 6 м. Извършената рехабилитация включва нова конструкция от 45 см несортиран трошен камък, 8 см битумизиран трошен камък, 4 см неплътен асфалтобетон – 337.35 т, 4 см плътен асфалтобетон – 3514.10 м2, направа на първи и втори битумен разлив. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 1225.67 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4. Положени са усилени павета пред гаражите – 8/16.5/20. Площта на направената тротоарна настилка е 3875.49 м2. Съществуващите и новите дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 716.85 м.  Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Габаритът на улицата включва ленти за движение – 2 х 3 м и тротоари с ширина – мин. 1.87 м. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Извършено е затревяване – 482.43 м2, засадени са 49 бр. средноразмерни широколистни дървета, 394 бр. храсти, 465 бр.  почвопокривни хиперикум и 1 комплект декоративна растителност. Поставени са 5 бр. пейки и 9 бр. кошчета за смет. Изпълнена е нова автоматизирана поливна система. Изпълнено е ел.захранване на нов сондажен кладенец за захранване на АПС. Изградено е осветление на пешеходна пътека от осветително тяло тип LED 40W, монтирано на стълб с височина 2.5 м.
 2. На ул.“Стоил Финджеков“- улицата е с дължина 277.85 м и габарит 9 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – 2 х 4.50 м и тротоари с ширина – мин. 2.00 м. Извършената рехабилитация включва доставка и полагане на материал за основа от трошен камък 37 см несортиран трошен камък, 4 см неплътен асфалтобетон – 4.82 т, 4 см плътен асфалтобетон – 3019.73 м2, направа на първи и втори битумен разлив. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 564.96 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4. Положени са усилени павета пред гаражите – 8/16.5/20. Площта на направената тротоарна настилка е 1802.62 м2. Съществуващите и новите дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 179.59 м. Положен е естествен камък за облицоване на цветарници – 34.21 м2.  Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Презатревени са площи от 268.65 м2. Засадени са 18 бр. средноразмерни широколистни дървета и 1 комплект декоративна растителност. Монтирани са 11 бр. пейки и 8 бр. кошчета за отпдъци. Изпълнена е нова автоматизирана поливна система, която се захранва от нов сондажен кладенец.
 3. На ул.“Искрьо Мачев“ - улицата е с дължина 85.86 м и габарит 5.50 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – 2 х 2.75 м и тротоари с ширина – мин. 1.50 м. Извършената рехабилитация включва фрезоване на съществуващата настилка с дебелина 4 см и полагане на нов износващ пласт от 4 см плътен асфалтобетон – 605.77 м2. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 168.17 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4 – 328.99 м2. Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
 4. На ул.“Орчо Войвода“ - улицата е с дължина 241.76 м и габарит от 5.00 до 7.00 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – мин 2 х 3.50 м и мин. 2 х 2.50 м, и тротоари с ширина – мин. 1.50 м. Извършената рехабилитация включва фрезоване на съществуващата настилка с дебелина 4 см и полагане на нов износващ пласт от 4 см плътен асфалтобетон – 2356.35 м2. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 505.81 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4 – 1214.08 м2. Дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 305.43 м. Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Извършени са реконструкция на зелените площи  със засаждане на подходяща растителност, изграждане на поливна система, оформяне на кътове за отдих. Монтираи са 16 бр. пейки. Презатревени са площи от 350 м2. Засадени са 16 бр. средноразмерни широколистни дървета, 1 бр. иглолистно дърво, 600 бр. храстова растителност и 1 комплект декоративна растителност. Изпълнена е нова автоматизирана поливна система, която се захранва от нов сондажен кладенец. Изградена е тръбна разводка за поливната система в мястото на озеленяване и съответстващата кабелна разводка от СВТ кабели.
 5. На ул.“Петър Горанов“ - улицата е с дължина 227.14 м, и с габарити 5 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – 2 х 2.50 м  и тротоари с ширина според регулацията . Извършената рехабилитация включва доставка и полагане на материал за основа от трошен камък 45 см несортиран трошен камък, 5 см неплътен асфалтобетон – 140.82  т, 4 см плътен асфалтобетон – 1173.47 м2, направа на първи и втори битумен разлив. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 448.34 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4. Положени са усилени павета пред гаражите – 8/16.5/20. Площта на направената тротоарна настилка е 606.76 м2. Съществуващите и новите дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 61.36 м. Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
 6. На ул.“Делчо Уливеров“ - улицата е с дължина 295.66  м и габарит 6 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – 2 х 3 м и тротоари с ширина – мин. 2.80 м. Извършената рехабилитация включва нова конструкция от 45 см несортиран трошен камък, 8 см битумизиран трошен камък, 5 см неплътен асфалтобетон – 217 т, 4 см плътен асфалтобетон – 1810.11 м2, направа на първи и втори битумен разлив. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 599.63 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4. Положени са усилени павета пред гаражите – 8/16.5/20. Площта на направената тротоарна настилка е 1668.44 м2. Съществуващите и новите дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 121.36 м. Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Засадени са 33 бр. средноразмерни широколистни дървет и 1 комплект декоративна растителност.
 7. На ул.“Петко Мачев“ - улицата е с дължина 399.60 м и габарит от 5.30 до 9.00 м. Габаритът на улицата включва ленти за движение – мин 2 х 2.65 м и мин. 2 х 4.50 м, и тротоари с ширина – мин. 2.00 м. Извършената рехабилитация включва фрезоване на съществуващата настилка с дебелина 4 см и полагане на нов износващ пласт от 4 см плътен асфалтобетон – 4306.14 м2, неплътен асфалтобетон – 21.81 т, направа на първи и втори битумен разлив, доставка и полагане на трошен камък за основа. Подменени са съществуващите бордюри и тротоарни настилки с нови. Бордюрите са с размери  50/15/25, а положеното количество е 827.64 м. Тротоарните плочки са  с размер 30/30/4. Положени са усилени павета пред гаражите – 8/16.5/20. Площта на направената тротоарна настилка е 2002.79 м2. Съществуващите и новите дървета са оградени с бордюр 50/8/16 – 220.63 м. Регулирани са нивата на съществуващите шахти спрямо положената настилка. Направена е нова пътна маркировка и са монтирани нови пътни знаци. Поставени са и тактилни плочи според изискванията на Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Презатревени са площи от 250 м2. Засадени са 136 бр. средноразмерни широколистни дървета, 260 бр. храсти - хиперикум и 1 комплект декоративна растителност. Поставени са 12 бр.пейки и 9 бр. кошчета за отпадъци в местата за отдих.

 

Съгласно чл.137, ал.1,т.3,буква „а“ от ЗУТ и в съответствие с чл.6, ал.1, буква „а“, т.2 от Наредба №1 от 2003 г за номенклатурата на видовете строежи, обектът е ТРЕТА категория.

За обекта е издаден Протокол за установяване на годността за ползване на строежа на 24.09.2019 г.