Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС

Обект: "Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" I-ви подем до черпателен резервоар на ПС - ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап

период от 08.04.2016 г. до 02.08.2016 г.

Обектът е I-вa категория съгласно Наредба номер 1 за номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003г. на МРРБ.

Описание на обекта:

Външното водоснабдяване на града се осъществи по следната схема: от вододайната зона чрез помпена станция (ПС) "Неделище"-Іви подем водата се изтласква до междинна площадка на която са изградени черпателен резервоар (ЧР) с обем 200м3, помпена станция - ІІри подем и трафопост. От помпена станция - ІІри подем водата се изтласква в напорния резервоар на града с обем 2000м3.Обеззаразяването на водата става в ПС "Неделище"-Іви подем.

  1. Избор на трасе

Проектното трасе е избрано след щателен оглед от специалисти на ВиК, Общината и външен експерт. Целта е трасето да бъде лесно достъпно за поддръжка и експлоатация, да бъде надеждно от хидравлическа гледна точка, да има възможно най-малко съоръжения по него и по възможност да не засяга частни имоти. Трасето минава изцяло в землището на село Габер и има дължина 4570м. То минава от лявата страна на черния път от ПС "Неделище" за с. Габер. Заобикаля регулацията на с. Габер от северозапад, продължава от лявата страна на третокласния път с.Габер-гр. Драгоман. В един участък трасето минава от дясната страна на пътя след което отново се връща от лявата докато стигне до площадката на ПС - ІІри подем.

  1. Основни параметри и оразмеряване на тласкателя

Водопроводът, който е с дължина 4570м е изграден изцяло от трислойни усилени PE тръби тип 100 с диаметър 280мм, отговарящи на норматив PAS 1075. Той започва от съществуващата удароубивателна и разпределителна шахта в зона А на ПС "Неделище". Диаметърът на тласкателя е избран на базата на експлоатационното водно количество (според хидрогеоложкия доклад) при съвместна работа на две потопяеми помпи монтирани в новоизградените тръбни сондажи в пояс "А" на ПС "Неделище" и при следните изходни данни:

- експлоатационното водно количество при съвместна работа на две помпи е 50 л/сек.

- динамичното водно ниво при съвместна работа на помпите е на кота 545,00

- минималното статично водно ниво е на кота 556,60

- понижението в сондажите е 11,60м

- котата на вливане в черпателния резервоар на ПС- ІІри подем е 661,00

- геодезическата височина е 116м

На базата на тези данни и на направените анализи е избран диаметър на тласкателния водопровод от 280мм. Дължината на тръбите за налягане PN 16 е  1340м и за налягане PN 10  е 3230м.

  1. Съоръжения по трасето на тласкателя

По трасето на тласкателя са  изградени:

- шахта "Въздушник-въздухосмукател" - 3 броя, на километър 0+280, на километър 1+120 и на километър 1+860

Представен е чертеж за монолитно изграждане на шахтата със светъл размер 1,20/1,20м и дълбочина 2м. В шахтата е монтиран комбиниран въздушник с въздухосмукател с диаметър 80мм. Пред него е монтиран спирателен кран с диаметър 80мм.

- шахта "Отток" - 3 броя, на километър 0+620 (нисък), на километър 1+180 (висок) и на километър 1+980 (нисък)

  В шахтата е монтиран спирателен кран с диаметър 100мм. Изградена е по монолитен начин.

- преминаване на тласкателя през дере с "бетонов праг" на километър 2+840 и на километър 3+250

- преминаване на тласкателя под асфалтов път с две ленти - 4броя

Преминаването се осъществи по сондажен начин. Основната тръба РЕ280 е монтирана в предварително сондиран, хоризонтален "кожух". "Кожухът" е от стоманени тръби с диаметър 426мм и дебелина на стената 10мм. Преминаването се "охранява" от входна и изходна шахти. В изходната шахта е монтиран спирателен кран с диаметър 250мм. Има възможност за изтегляне на тласкателната тръба през една от двете шахти при евентуална авария. Охранителните шахти са изградени по монолитен начин на 3 метра от асфалтофата настилка.

- опорни блокове по трасето. На всички чупки (колена и дъги) по-големи от 30º при смяна на посоката на тласкателя са изградени опорни блокове от бетон (Б15).

 

Общата стойност на Договора е  784 256,20 (седемстотин осемдесет и четири хиляди двеста петдесет и шест лева и двадесет стотитнки) без ДДС, или 941 107,44 (деветстотин четиридесет и един хиляди сто и седем и четиридесет и четири стотинки) с ДДС.