Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции: за Обособена позиция 1: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” Обособена позиция 2: „Водоснабдяване на с.Карагеоргиево, община Айтос“ Обособена позиция 3: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос”

Описание:

Обект: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” – включва изграждане на водопроводна мрежа на с.Мъглен, разположена изцяло в урбанизирана територия - в публична общинска собственост, изпълнена с полиетиленови тръби с висока плътност РЕ 100, PN 10, с обща дължина на трасето 8615.10м.

Обект: „Външно водоснабдяване на с.Чукарка, община Айтос” - включва изграждане на напорен водопровод и съпътстващи съоръжения от помпена станция „Соколово“ до напорен водоем /НВ 220 м3/ над с.Чукарка и дооборудване на помпената станция. Водопроводът е изпълнен от ПЕВП тръби Ф 110, PN 10 – 4585 м.

 

Възложител: Община Айтос