Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по проект „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“

Обект: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура вg16rfop001-5.002 „подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, и реализацията на проект вg16rfop001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 година по три обособени позиции“ за обособена позиция № 1 - Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на две сгради за „Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)”в УПИ IX – 288, кв. 301, ж. к. „Толбухин - юг“, ул. „Беласица“, гр. Враца“

Описание: Изготвен е работен проект в следния обхват: част Архитектура; част Технологична; част Конструкции; част Електрическа; част Водоснабдяване и Канализация; част Отопление Вентилация и Климатизация; част Енергийна Ефективност; Геодезично заснемане, Вертикална планировка и Трасировка; част Озеленяване (дендрология); част План за Безопасност и Здраве; част Пожарна Безопасност; Геоложки доклад; ПСД. Построени са две сгради за „Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)”.

Възложител: Община Враца