РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ - ГР. ПЛЕВЕН – I ЕТАП

 1. Помпена станция (ПС) в УПИ III – за техническа инфраструктура, кв. 52а по плана с. Буковлък и външно водоснабдяване – питеен водопровод и електрозахранване на ПС с кабели НН в землището на с. Буковлък.

 

По част „Външно електро“

На местостроежа е инсталиран МКТП върху предварително изготвен фундамент.

Компановката на МКТП е изпълнена така че осигурява вътрешно обслужване на уредби Ср.Н и НН при спазени изисквания на наредбата за техническа експлоатация на електрообзавеждането. Експлоатацията на МКТП е улеснена като цялото обслужване става само от една страна, което позволява всички входове да са от към обслужващия път.

За предотвратяване на конденз в МКТП се използват алуминиеви профили с изолиран термомост.

Новата КЛ 20kV е  изпълнена като кабелен сноп от три еднофазни силови кабела за напрежение 20kV с изолация от химически омрежен полиетилен тип САХЕкТ 1х95/16mm2.

КЛ е положена основно в изкоп с размери 140/60(50) cm. По дъното на изкопа е оформена  пясъчна възглавница с дебелина 10сm. За компенсиране на температурните промени и разместването на земните пластове, кабелът е положен върху пясъчната възглавница змиевидно, след това трите фази са групирани по схема триплекс, като са превързани през 3 метра с лента от немагнитен материал. Върху кабелите е  положен пласт от пресята пръст с дебелина 35 cm над тях, след това по цялата дължима на изкопа е  изтеглена предпазна сигнална лента с надпис „Внимание! Кабел високо напрежение”. Кабелният изкоп е дозасипан с чиста пресята пръст която е трамбована през 20 cm.

Изпълнени са  четири пресичания на асфалтов път. Едното от тях (входа на с. Буковлък) е чрез хоризонтален сондаж. Кабелния сноп е изтеглен в гофрирана обсадна тръба Ø 140мм.

 

По част „Външен водопровод“

 Общото  водно количество за питейно-битови нужди е осигурено от съществуващ  водопровод Ф160 PVC. Присъединяването е съгласно становище на ВиК Плевен, и е изпълнено между водомерна шахта за с.Буковлък и о.т.177.

            Водовземането е осъществено от съществуващ водопровод Ф160 PVC чрез водовземна скоба „HAKU”, фланшова за PVC тръби Ф160 х 80 на  hawle, ЕN 1092-2. На отклонението е  монтиран тротоарен СК Ф80 с предпазна гарнитура на 1метър преди влизането в помпената станция. Дължината на водопроводното отклонение от съществуващия водопровод до ПС е 3 метра. Участъка от него от водовземната скоба до тротоарния СК е изпълнен с PEHD тръби D90 за  PN 10atm, а след тротоарния кран и вътре в ПС от стоманени тръби.              

            В терен за озеленяване, на 3 метра от мястото на водовземането е изградена подземна помпена шахта, в която е инсталирана система за повишаване на налягането Wilo COR-2 MVIE 410/ VR-EB с две помпи, всяка с Q=0,75 l/s, с общ дебит на системата  Q=1,50 l/s и Н=150м.

            В помпената шахта, на довеждащия водопровод е монтиран водомерен възел с комбиниран водомер за вертикален монтаж и присъеденителната му арматура.

            Изграден е  водопроводeн клон от ПЕВП тръби D75 с дължина  L=2582m от помпената шахта до имота на Регионалния център за отпадъци.  

            Трасето на този водопровод започва от помпената шахта, пресича безизкопно главен асфалтиран път и се движи успоредно на пътя за сметището на 0,4м от асфалтовото платно. Водопровода и кабела за външното ел.захранване на регионалния център в по-голямата част от трасето са положени в един изкоп при спазване на нормативните отстояния между такъв вид проводи съгласно изискванията на Наредба № 8/28.07.1999г.

 1. Външна канализация в землищата на с. Опанец и с. Буковлък

Външната канализация е изпълнена от канализационни тръби ф250 и ф315, като това са вътрешни диаметри на тръбите. Дължината на изпълнената канализация е 1990м‘. Изпълнени са 24броя ревизионни шахти с дълбочина от 2 до 4м с чугунен капак. Изпълнени са 2 броя преминавания под водостоци в „бетонов кожух“. Под дъното на тръбите е изпълнена 10см бетонова подложка, а обратният насип 30см над темето на тръбите е изпълнен с пясък.

 • Клетка и площадкова инфраструктура, обслужващи сгради и инсталации, находящи се в землищата на с. Опанец и с. Буковлък

 

Клетка 1

 

Изградена е Клетка 1 за депониране на отпадъци с площ общо на дъното и откосите 44966 м2 и обем 540170м3. Изпълнени са изкопни работи в обем 340 000м3, изграждане на оградни диги съгласно чертежите и технологията за изпълнение – полагане на земните маси в последователни слоеве и уплътняване, изпълнение на стъпалата за присъединяване, проверка на качеството на насипа. Земно-насипните работи за дигите са в обем 62184 м3. Преди изграждането на насипа по откосите е изпълнено настъпаляване с височина на стъпалата 2м и ширина 2м. По дъното на клетката е изпълнен слой от 50см глина, изолации с HDPE фолио ,геотекстил и дренажен слой от промита баластра с квадратура 22069м2. По откосите са изпълнени слой от 50см глина, изолации с HDPE фолио, дренажен геокомпозит, геоклетъчна система, дренажен слой от промита баластра с квадратура 33966м2. По оградните диги е изградена закотвяща канавка за изолационен пакет. За отвеждане на повърхностните води са изпълнени външни периферни отводнителни канавки от стоманобетонови елменти с обща дължина 880м‘. В клетката е изпълнена цялостна дренажна система за инфилтрат от  HDPE перфорирани тръби ф 315 с дължина 385м‘  и плътни дренажни тръби за отвеждане на инфилтрата до помпена шахта с дължина 160м‘. Изпълнена е модулна помпена шахта за инфилтрат, оборудвана с 2 броя помпени агрегати.

Ретензионен басейн

Изпълнен е стоманобетонов двусекционен ретензионен басейн с размери на всяка секция 13,40/15,40 и работна височина 2,6м. Полезният обем общо е 1070м3. От помпената шахта до резервоара е изпълнен водопровод HDPE DN 160 PN10 с дължина 72м‘. Отвътре и отвън бетоновите повърхности са обмазани с хидроизолация. Предвидени са аварийни преливници за всяка секция от тръби HDPE DN200. Изпълнен е и стоманен парапет с дължина 89м‘.

Оросителна инсталация

На обекта е изградена цялостна оросителна система с цел осигуряване циркулацията на инфилтрат. Чрез нея се оросяват отпадъците по време на експлоатация на депото.Положени са 850м‘ тръби HDPE DN75, изпълнени са 7бр. пожарни хидранти. Разпръскването на инфилтрата се осъществява посредством 7бр. дъждовални апарати. Непосредствено до басейна за инфилтрат е изградена помпена шахта с вътрешен  диаметър ф250 и височина 2,00 метра. Връзката с басейна за инфилтрат е осъществена чрез тръба HDPE DN110 с дължина 15м‘, с предвидени спирателни кранове.В шахтата са монтирани 2 броя потопяеми помпи за агресивни води - стоящи, с водачи, P= 7,2kW, Q= 3 1/s, Н= 50m

Инфилтрат от площадка за компостиране

Изграден е стоманобетонен ретензионен басейн за събиране на инфилтрираните води от площадка за компостиране със светли размери 13,4 на 15,40 и работна височина 1,25м. Светлата височина е 2,00м, като е осигурен работен обем от 258м3. За хидро и химическа защита отвътре повърхностите са обмазани с еднослойно покйритие. Отвън е направена мазана хидроизолация с дебелина 3мм.Предвиден е авариен преливник, който представлява тръби HDPE DN200 заустени в ревизионна шахта.

Вертикална планировка

Изпълнени са:

Довеждащ път – довеждащият път до новопроектираното депо започва началото си от съществуващ път източно от депото.Дължината на това трасе е 643м‘, като по дължината му има 5 хоризонтални криви. В началото на трасето северно от него е разположен паркинг, а на км +0,060 и км +0,095 автокантар и дезинфекционен трап.Пътят граничи по растящ километраж с връзка 1, склад с работилница и гараж за материали, площадка за маневриране, център за предаване на опасни отпадъци, резервоар за инфилтрат и площадка за техника за експлоатация.По дължината на пътя са изпълнени тротоари и банкети съгласно проекта.

Връзка 1 – започва от км +0,035 . Ширината на платното е 6м. Разположена е изцяло в права с дължина 75м‘. Изпълнени са тротоари от западната страна.Връзката граничи с площадки за маневриране и компостиране и с приемна зона за зелени отпадъци.

Обходен път по дигата – дължината му е 853м‘, а ширината 4м‘. В надлъжна посока проектното решение е реализирано с 16 вертикални чупки.

Връзка 2  - позволява достъп до дъното на клетката. Разположена е изцяло в права с дължина 157м‘. Широчината е 6м‘. Наклона на надлъжния профил е 9%. При края на връзката е изпълнена площадка с размери 15/15м и височина 2м‘ над дъното на клетката.

Конструкцията на настилките за довеждащия път, връзка 1, площадка център опасни отпадъци, площадка хале за сепариране и паркинги е изпълнена както следва:  плътен асфалтобетон 4см – 950т., неплътен асфалтобетон 6см – 1320т., битуминизиран трошен камък 15см – 2950т., основа от трошен камък 55см – 6700м3.

Конструкцията за площадки за компостиране ,приемна зона зелени отпадъци и съхранение опасни отпадъци е изпълнена както следва: Бетонова настилка с дебелина 20см клас В30 – 2280м3; армировка двойна мрежа N10 – 280000кг, основа от уплътнен трошен камък 40см – 4567м3.

Обходния път на дигата са изпълнени от трошен камък фракция 0-40 – 20см  и фракция 20-60 – 40см.

Връзка 2 е изпълнена от трошен камък фракция 20-60 с дебелина 50см.

Отводняване – изпълнено е от италиански улеи на всеки 30м по дължина на трасето в насип с дължина 80м‘. За обиране водите от склона са положени предпазни канавки – облицовани бетонови окопи с дължина 1150м‘. При местата където канавките пресичат пътното платно има изградени 7 броя водостоци.

Бордюри – изпълнени са улични сиви бордюри 18/35/50 с дължина 2380м‘ и градински бордюри сиви 50/16/8 – 2560м‘

Тротоари – положени са върху пясъчна основа 10см, използвани са сиви тротоарни плочи 30/30/6  - 1520м2

Площадкови ВиК инсталации

Водопровод

Изпълнена  е площадкова мрежа за питейно-битово, противопожарно и технологично водоснабдяване. Водопроводът за питейно-битово водоснабдяване се захранва от довеждащ външен водопровод  DN 75 PN 16. Водопроводът и фасонните му части са изпълнени от полиетилен висока плътност (PEHD) PN 10 (за налягане 10bar). Диаметърът на водопровода е DN75/4.5 PN10. Изградени са отклонения и съответстващите им спирателни кранове както следва: Ф25 към КПП,  административна сграда, гараж с работилници и към център за предаване на опасни отпадъци, към битова сграда е изградено отклонение Ф40. Превидена е и аварийна връзка Ф63 с постоянно затворен при нормална работа спирателен кран от водопровода към резервора за противопожарни и технологични нужди.

Водопроводът за противопожарни и технологични нужди се захранва от резервоар. Водопроводът е положен около площадката за компостиране и около клетка 1. Диаметърът на водопровода за противопожарни и технологични нужди е DN110/6.6 PN10 и DN 90/5.4 PN10. Към него са монтирани надземни пожарни хидранти отговарящи на БДС EN 14384:2005 мм, разположени на достъпни места през максимално 100m.

Фасонните части са от PEHD PN10, като в местата на чупки и тройници са предвидени опорни блокове по детайл.

На местата на разминаване на площадковия водопровод и площадковата канализация на разстояния по-малко от посочените в Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи в населените места, както и в местата на липса на достатъчно земно покритие са предвидени стоманени обсадни тръби.

Подложката под тръбите е от пясък, с дебелина 10 см. Над кота теме тръба има 20 см засипка от пясък.

Поставени са  сигнални ленти с метални нишки навсякъде по водопровода, за да е възможно откриването на трасето на водопровода с подходяща техника.

В участъците където водопроводът минава през уличното платно, обратната засипка е от нестандартна уплътнена баластра , а там където минава през тревни площи – от земна уплътнена маса.

 

І.1. 2.Материал на тръбите

Водопроводната мрежа е изпълнена  от  тръби ПЕВП 100  , за налягане 10 Bar , с диаметър ф110, ф90, ф75, ф63, ф50, Ф40 и ф25 в съответствие на БДС EN13476 ; EN12201-2.

Оразмеряването е направено по вътрешен диаметър на тръбите. Общата дължина на положения водопровод е 2570м‘

І.1. 3.Съоръжения по водопроводната мрежа

 • Водомерна шахта

      Изградена е  водомерна шахта по детайл на 2m от границата на имота. В шахтата са предвидени два спирателни крана, филтър пред водомера, прав тръбен участък пред водомера, водомер, водовземна скоба с кран 1‘‘ служещи като изпускател и обратна клапа.

 • Противопожарни хидранти
 • За външно пожарогасене са монтирани надземи противопожарни хидранти (ПХ) на разстояние един от друг 100 м отговарящи на БДС EN 14384:2005 мм
 • В най-ниските и най-високите точки на мрежата са поставени противопожарни хидранти, които едновременно изпълняват роля на въздушници и калници.  
 • Всички ПХ както и фланшовите фасонни парчета са предвидени за налягане Р=16 bar (1,6 МРа). Всички пожарни хидранти следва са обозначени с указателни табели.
 • Опорни блокове

В краищата на тръбните участъци ,както и по всички чупки по трасето се поставени опорни блокове от бетон клас В20

 • Спирателни кранове

На водопроводната мрежа са монтирани спирателни кранове в охранителна гарнитура , които позволяват в случай на аварии да се  изключват отделни участъци от мрежата.

Всички арматури – СК   и фланшовите фасонни парчета са предвидени за  налягане РN = 16 bar ( 1,6 МРа).

      Спирателните кранове по трасето са шибърни, с гладък преход, гумиран клин и вътрешно и външно епоксидно покритие с тяло от дуктилен чугун.

 

 • Въздушници

      Изпълнени са в най – високите части на водопровода, там където е възможно събирането на въздух и затрудняване работата на водопровода. Въздушниците са с тройно действие.

 • Сградни отклонения

Сградните отклонения са с диаметри от ф25,ф40  и са изпълнени посредством  водовземни скоби.            

На всички сградни отклонения са монтирани спирателни кранове с охранителна гарнитура.

Канализация

Изпилнена е:

 • Битова канализация – за отвеждане на отпадъчните битови води от санитарните прибори на сградите до изгребна яма и аварийно прелелите водни обеми от ретензионен басейн за инфилтрат намиращ се до площадката за компостиране.
 • Технологична канализация - за отвеждане на отпадъчните технологични води от съоръженията за биологично третиране и инфилтрата от клетките на депото до ретензионен басейн и пречиствателната станция .

-     Модулна помпена станция за битови отпадъчни води

-     Авариен преливник на ретензионен басейн за инфилтрат от площадката за компостиране, с връзка към битовата канализационна мрежа в РШ1- Б.

-     Изгребна яма за битови отпадъчни води

-     Изгребна яма към Центръра за предаване на опасни отпадъци, в която ще се събират отпадъчни води от почистване на площадките.

-     Каломаслоуловители на местата, където отпадат нефтопродукти.

 

Битова канализация

Канализациите са изпълнени от гофрирани полипропиленови тръби отговарящи на БДС EN 13476-3:2008, с клас на якост SN=8kN/m2. Участъка от канализационната мрежа между помпена станция за отпадъчни води (ПС) и РШ 10-Б е  изграден от полиетиленови тръби висока плътност за налягане 6 бара (PEHD, PN6). Всички арматури – СК   и фланшовите фасонни парчета в този участък са за  налягане РN = 16 bar ( 1,6 МРа).

      За отвеждане на дъждовните води от площадката е предвидена система открити канали за повърхностни води с трапецовидно сечение, проектирани от готови стоманобетонови елементи.

В местата на промяна на направлението, напречното сечение и наклона, както в местата на свързване на два и повече клона на канализациите са предвидени ревизионни шахти с чугунени капаци.

 Минималното земно покритие над тръбите е 1,00 м. Изкопите с дълбочина до 2 м са без укрепване, а над 2 м – с укрепване.

В участъците, където канализацията минава през уличното платно, обратната засипка е от нестандартна уплътнена баластра, а там където, минава през тревни площи – от трамбована мека пръст.

Технологична канализация

Технологичната отпадъчна вода съгласно технологията се отвежда в ретензионен басейн, а оттам в ПСОВ. След пречистването се зауства в битовата канализация (участъка от РШ16–Б до РШ18-Б) и отвеждащ колектор към градската канализационна мрежа.

Съоръжения по канализационната мрежа.

По канализационната мрежа са изградени следните съоръжения:

Модулна помпена станция за отпадъчни води

Помпената станция за отпадъчни води отвежда събраните битови отпадъчни водни от нискоразположените сгради до по-високо разположена ревизионна шахта (РШ10-Б), от където гравитачно ще се отвеждат към изгребна яма за битови отпадъчни води, а в последствие към градската канализационна мрежа. Модулната помпена станция е изградена от полиетилен висока плътност и е фабрично окомплектована с тръби, клапи и куплун за помпи и сензори за ниво и стълба.

Напорният участък между ПС и РШ10-Б e изграден от ø90 PE100, PN6 с дължина L=165.28m.        

Изгребна яма №1 за битови отпадъчни води

Предвижда се за събиране на битовите отпадъчни води от санитарните прибори на сградите. Полезният обем на ямата е Vяма=32,5 m3.

Изгребна яма №2 за технологични отпадъчни води от Център за предаване на опасни отпадъци

Предвижда се за събиране отпадъчните води от почистване на площадките в сградата.

Ревизионни шахти

Ревизионните шахти са изградени по всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето на канализацията, при смяна на диаметрите и наклоните и при включване на един или повече канали. Изградени са от  сглобяеми стоманобетонови елементи за диаметри на шахтата 1000.

Сградни канализационни отклонения – Изпълнени са СКО за да се отведат отпадъчните водни количества от всички сгради. Изпълняват се с  диаметър Ф110 и Ф160 PPR по БДС EN 13476-3:2008, с клас на якост SN=8kN/m2

IІ. 2.4  Каломаслоуловител

Монтиран е  след гаража и автомивката за да отдели маслата и калта от транспорта, след което водата зауства в битовата канализация.

Канализационната мрежа е проектирана с полипропиленови тръби SN8 по стандарт БДС EN 13476-3.

Поради малките отпадни количества площадковата канализационна мрежа се изгражда изцяло с тръби  с диаметър 8200 и 8250.Общата дължина е 872м‘

Тръбите са положени в предварително подготвена траншея, върху 10см пясъчна подложка и пясъчна засипка 20 см над теме тръба. Канализацията е с дълбочини на изкопите между 1.00÷3.30м.

Площадкови ел инсталации

За осигуряване на консуматорите първа категория е изпълнен Дизелгенератор 105kVA/84kW, 231/400V, 50Hz монтиран на площадката, съгласно чертежа.

Кабелната мрежа започва от шахта S1

За целта е изпълнена тръбна мрежа с PVC тръби Ø 110. Изградени  са  стандартни кабелни шахти.

За площадката е монтирано районно осветление. Част от него е монтирано по фасадите на отделните сгради. Захранването на осветлението става от отделен токов кръг на Тосв. А осветителите монтирани на отделните сгради се захранват от отделни т.к. на разпределителните ел. табла. Захранващите кабели са тип СВТ. Осветителните тела са Диодни улични осветители 80W, монтирани на рогатка. Управлението на осветлението става  с време релета, монтирани в  съответните табла.

Технологичният процес при полагането на тръбната мрежа е следният:

Трасето на мрежата е трасирано. Изкопан е изкопът. На дъното му е насипан слой 10см. пресята пръст или пясък. Тръбната мрежа е изпълнена на място по показаните детайли и при спазване на технологията за направа на стоманобетон. Тръбната мрежа е зарита със слой 30см. пръст.

По протежение на трасето на 20см над бетоновия кожух е положена сигнална предпазна лента,

Преди въвеждането на кабелите в експлоатация, са направени  необходимите електрически изпитания от лицензирана лаборатория.

Заземителят на всяка сграда е  линеен от поцинкована шина 40/4мм и е положен около фундаментите на сградата на нивото на подложния бетон. от там със същата шина са изтеглени вертикални спусъци покрай сградата извън хидроизолацията към кота терен, където се свързват към контролни кутии, позволяващи разглобяване на съединението и измерване на съпротивлението на заземителя.

Озеленяване

Изграден е изолационен пояс по периферията на обекта. На местата със стръмен терен изолационния пояс се прекъсва.

Създадена е непроходима дървесно-храстова групировка. Зелената изолационна ивица е с ширина 5,00м. Поради относително малката ширина на пояса е  засадена висока , ниска дървесна и храстова растителност в схема с цел осигуряване на плътен вертикален склоп.

Навес за компост

Навесът е с размери 36,39/12,18 м, като осите са през 6м и са съответно три в едното направление и седем в другото.

Носещата конструкция е стоманената конструкция, която представлява хале с два осови отвора. В надлъжна посока напречната рамка се повтаря 7 пъти през 6,00м.. Цокълът е с височина 74см над кота готов под и е с дебелина 25см, като от външната страна е силикатна мазилка, а от вътре е шпаклован и с финиш – блажна боя. Плочата е стоманобетонова с дебелина 20см.

Напречната рамка е съставена от колони от профил IPE220 и ригел от профил IPE220 и върху столиците е монтирана LT 55х0,4мм ламарина.

Покривът е с едностранен наклон, като водата се оттича посредством улуци и водосточни тръби на терена.

Застроена площ на сградата      - 443,60 м2

Изпълнена е осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна електроинсталация.

Административна сграда

Конструкцията на сградата е от стоманобетонов скелет. Външните стени са изпълнени от неносещи тухлени зидове с дбелина 25см и топлоизолация 8см EPS. Вътрешните в административната част и тези в битовите помещения са от газобетон 10см, като част от тях са с остъкляване (между конферентната зала и фоайето). Покривът се състои от СТБ плоча 16см, изолирана с 12см топлоизолация XPS, замазка за наклон и финиш – два слоя хидроизолация, като горният е с минерална посипка. Под топлоизолацията е изпълнен слой от пароизолация, а над нея – слой от PVC фолио.

Прозорците са с AL дограма с прекъснат термомост, К-стъкло, двоен стъклопакет и отваряеми части според спецификацията. Фасадата е с финиш силикатна мазилка и е в два цвята. Предвидена е топлоизолация – XPS 5см под цялата подова плоча, както и хидроизолация върху подложен бетон от 10см. Цокълът също е хидроизолиран до кота 40см над котата на терена и е топлоизолиран с XPS – 8см и финиш от каменна облицовка над терен.

Настилките в сградата са от гранитогрес. В санитарните възли и душовете е предвиден фаянс по стените до кота +2,40м, както и в кухненския бокс, а в другите помещения е латекс върху гипсова шпакловка.

В административната част има предвиден растерен окачен таван с пана с размер 60/60см. В зоната с битовите помещения финишът на тавана е мазилка и латекс.

Външните врати са с Al дограма и остъкляване, интериорните към мокрите помещения са Al с PVC пълнеж, а останалите са от MDF/HDF.

      Застроена площ на сградата - 144,33 м2

Изпълнена е осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна електроинсталация.Изпълнени са слаботокови инсталации – телефонна и компютърна мрежа.Изградена е вътрешна водопроводна и канализационна инсталация със съответното санитарно оборудване и арматура. Монтирана е ОВК инсталация включваща климатизатори и конвектори.

Център за предаване на опасни отпадъци

Основите са изпълнени от стоманобетон. Носещата конструкция е стоманена и  представлява хале с два  отвора в напречна посока – един по 8,00м  и един по 11,80м. В надлъжна посока напречните рамки се повтаря 8 пъти през 5,00м. Осовия размер на халето е 35,00м/19,80м.

      Напречните рамки са съставени от колони - профил IPE300/IPE360 и ригели - профил IPE300/ IPE360..

Покривът е  от термопанели с дебелина 10см. На определени оси е монтирано поликарбонатно оберлихтно остъкляване с противодимни люкове. Прозорците на халето са с поликарбонатно остъкляване 16мм, неотваряеми и с алуминиева дограма и размери 400/200см, разделени на четири равни части, а тези в пристройката – PVC дограма и стъклопакет с К-стъкло. Подът на халето е с финиш шлайфана бетонова настилка с повърхностен втвърдител и е армиран с фибри. Цокълът е СТБ с топлоизолация XPS 5см отвън и силикатна мазилка. Вратите на халето са секционни ролетни с остъклени части по тях и термоизолирани. Евакуационните врати са метални, термоизолирани с антипаник брави. 

Застроена площ на халето         - 713,39 м2

Изпълнена е осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна електроинсталация.Изпълнени са слаботокови инсталации – телефонна и компютърна мрежа.Изградена е вътрешна водопроводна и канализационна инсталация със съответното санитарно оборудване и арматура.Изпълнен е и противопожарен водопровод.  Монтирана е ОВК инсталация включваща Смукателна вентилационна инсталация, Нагнетателна вентилационна инсталация в халето и помещенията.

Хале за Сепариране

Сградата е с размери 90.62/29.60м и площ 2682.35м2, с дълга ос в посока изток – запад и е разделена на две части –хале  с инсталирана сепарираща система за отпадъци в него с ширина 14.74м и навес за маневриране и складиране на контейнери  с ширина 14.95м. Представлява едноетажна постройка със свободно застрояване.

Достъпът до сградата на персонала е от южната фасада през две врати с размери 100/210см. На същата фасада са разположени 8 метални врати с размери 270/300 с достъп през тях към контейнерите или клетките със сепарирани отпадъци. По късите страни на оси A и P  има разположени по една секционна врата с размери 480/420см, осигуряващи достъп на мобилната техника. По късите страни на навеса са оставени по един проход със светли размери 6.35/4.20м за достъп на мултилифт камион и др. Между халето и навеса има 8 метални врати към клетките с отпадъци и една секционна, през която електрокар изважда балите от балиращата инсталация и ги отнася за складиране под навес от западната част на халето.

Основите на сградата е от стоманобетон. Конструкцията на сградата е стоманена – колоните са IPE 400. Покривната конструкция е от стоманена пълностенна греда IPE360 за халето и IPE400 за навеса, оформяща двускатен покрив със столици от кутиообразни профили 200/100/5мм  и наклони към дългите фасади от 5%. Светлата височина до долен ръб вута е 746.25см. Външните стени са изпълнени от термопанели с пенополеуретан и дебелина 10см, вертикално разположени и закрепени към колоните посредством кутиообразни профили 120/60/5мм. През две оси са монтирани термопанели с минерална вата 10см, за да се осигурят негорими ивици според предписанията на пожарната безопасност. Цокълът е бетонов с височина 83см от кота готов под, като от външната страна е със залепен хидроизлационен слой и топлоизолация XPS – 5см с финиш – силикатна мазилка. Вътрешната страна на цокъла е шпаклована и с финиш – бяла блажна боя. На осем междуосия по ос 7 са осигурени приточни отвори с размери 300/100см – част от противодимната инсталация.

      Покривът се състои от термопанели с пенополиуретан и дебелина 10см с наклон 5%, монтирани на столици от кутиообразни профили. На осем места са разположени противодимни люкове с размери 200/200см, за осигуряване на естествено осветление в халето и димоотвеждане в случай на пожар.

      На стените са предвидени прозорци с размери 500/100см с алуминиева дограма, разделени на две части, неотваряеми и остъклени с безцветен поликарбонат 20мм с UV защита и с максимална прозрачност. Прозорците, общи с кабинките за сепариране са с размери 200/150см с алуминиева дограма с прекъснат термомост, двоен стъклопакет с К-стъкло, разделени на две равни части, като едната е с двуплоскостно отваряне. Прозорците на кабинките, гледащи към вътрешността на халето са с алуминиева дограма с прекъснат термомост и размери 100/115см, двоен стъклопакет с К-стъкло с едноплоскостно отваряне.

      Подът на халето е с финиш шлайфана циментова замазка и топинг, с дебелина от 7 до 12 см, а отводняването става с подови сифони и решетки. Плочата е с дебелина 20см.

      Секционните врати са с размери 480/420см, термоизолирани и с остъкление от прозрачен поликарбонат, разделени на 7 равни сегмента, като долните два и най- горният са плътни.

      Покривът и стените на навеса са от LT 55 ламарина.

Застроена площ на сградата      - 2683,44м2

Изпълнена е осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна електроинсталация.Изпълнени са слаботокови инсталации – телефонна и компютърна мрежа, както и пожароизвестителна инсталация.Изградена е вътрешна водопроводна и канализационна инсталация със съответното санитарно оборудване и арматура.Изпълнена е спринклерна инсталация.  Монтирана е ОВК инсталация включваща Смукателна вентилационна инсталация, Нагнетателна вентилационна инсталация в халето и помещенията.

Гараж

В план сградата е правоъгълна с размери 36.40/12.18м, като междуосовото разстояние е 6.00м – по дългата и късата страна.         

      Носещата конструкция е стоманената конструкция, която представлява хале с два осови отвора, а основите са изпълнени от стоманобетон. В надлъжна посока напречната рамка се повтаря 5 пъти през 6,00м.. Цокълът е с височина 74см над кота готов под и е с дебелина 25см, като от външната страна е топлоизолиран с XPS 5см и силикатна мазилка, а от вътре е шпаклован и с финиш – блажна боя. Топлоизолацията е до 80см под кота 0,00.

      Плочата е с дебелина 20см, като в зона с ширина 2м по контура на сградата и под склада, санитарните помещения и коридора е изпълнена 5см топлоизолация от XPS.

      Външните стени са от LT 55х0,4мм ламарина за гаражните клетки, а тези при работилницата, складовете и тоалетната – термопанели с дебелина 10см. Напречната рамка е съставена от колони от профил IPE220 и ригел от профил IPE220 и върху столиците е монтирана LT 55х0,4мм ламарина, като при междуосия А, В и В,С покрива е изпълнен от покривни термопанели 10см.

      Вътрешните преградни стени са от газобетонни зидове с дебелина 25 см по ос В, както и стената, разделяща склада от коридора. Тези зидове стигат до покривните панели, като преградната стена, която е в ос В достига до ригела, който се облича с пожароустойчив гипсокартон. Фасадните панели по ос В са изпълнени  с пълнеж от минерална вата. Зидове 10см от газобетон са изградени  при санитарния възел и преддверието му, като всички газобетонни стени са шпакловани и боядисани с блажна боя за склада и гаражните клетки и латекс за коридора и част от стените в санитарния възел.

      В склада, коридора и санитарния възел е монтиран окачен таван с 20 см топлоизолация от минерална вата, стените в санитарните помещения са с фаянс до кота +2,40м, подът е от гранитогрес.

      Пода в работилницата, склада и гаража е от шлайфан бетон, издържащ на високо натоварване.

      Покривът е с едностранен наклон, като водата се оттича посредством улуци и водосточни тръби на терена.

      На южната фасада има монтирани два прозореца с размери 100/100см с алуминиева дограма (едноплоскостно отваряне), а на северната два 300/100 – остъклението е със стъклопакет с К-стъкло, разделен на две равни части, като едната е с едноплоскостно отваряне.

      Вратата за камионите в работилницата е с размери 350/360 см с ел. задвижване, разделена на шест хоризонтални сегмента по 60см, като долните два са плътни, а горните 4 са с остъкляване от поликарбонат според спецификацията. Входната врата за работниците е с размери 100/220см, метална. Вратите от коридора към гаража, склада и работилницата са метални със заключване и размер 100/220см, като тази към работилницата и склада е пожароустойчива – 90мин.

      В работилницата има монтиран подов сифон, както и един в канала за ремонти. Гаражните клетки се отводняват с едностранен наклон към вътрешния път. Изпълнени са вътрешни Електро и ВиК вътрешни инсталации.

Застроена площ на сградата      - 440,39 м2

Навес за бали

Навесът е с три оси в едната посока и шест в другата, като осовото разстояние е 6м, а общите габарити са 30.40/12.19м.

Котата на най-високата част на покрива е +4,89м

Носещата конструкция е стоманената конструкция, която представлява хале с два осови отвора, а основата е стоманобетонови фундаменти. В надлъжна посока напречната рамка се повтаря 5 пъти през 6,00м.. Цокълът е с височина 74см над кота готов под и е с дебелина 25см, като от външната страна е силикатна мазилка, а от вътре е шпаклован и с финиш – блажна боя. Настилката е изпълнена  от асфалт .

      Напречната рамка е съставена от колони от профил IPE220 и ригел от профил IPE220 и върху столиците е монтирана LT 55х0,4мм ламарина.               Покривът е с едностранен наклон, като водата се оттича посредством улуци и водосточни тръби на терена. Изпълнена е осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна електроинсталация.

Застроена площ на сградата      - 370,62 м2

Битова сграда

Конструкцията на сградата е от стоманобетонов скелет. Външните стени са изпълнени от неносещи тухлени зидове с дбелина 25см и топлоизолация 8см EPS. Вътрешните  са от газобетон 10см. Покривът се състои от СТБ плоча 16см, изолирана с 12см топлоизолация XPS, замазка за наклон и финиш – два слоя хидроизолация, като горният е с посипка от минерални шисти. Под топлоизолацията е изпълнен слой от пароизолация, а над нея – слой от PVC фолио.

Прозорците са с AL дограма с прекъснат термомост, К-стъкло, двоен стъклопакет и отваряеми части според спецификацията. Фасадата е с финиш силикатна мазилка и е в два цвята. Изпълнена  е топлоизолация – XPS 5см под цялата подова плоча, както и хидроизолация върху подложен бетон от 10см. Цокълът също е хидроизолиран до кота 40см над котата на терена и е топлоизолиран с XPS – 8см и финиш от каменна облицовка над терен.

Настилките в сградата са от гранитогрес. В санитарните възли и душовете е положен фаянс по стените до кота +2,40м, както и в кухненския бокс, а в другите помещения е латекс върху гипсова шпакловка.

В зоната с битовите помещения финишът на тавана е мазилка и латекс.

Външните врати са с Al дограма и остъкляване, интериорните към мокрите помещения са Al с PVC пълнеж, а останалите са от MDF/HDF.

      Застроена площ на сградата - 144,33 м2

Изпълнена е осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна електроинсталация.Изпълнени са слаботокови инсталации – телефонна и компютърна мрежа, както и пожароизвестителна инсталация.Изградена е вътрешна водопроводна и канализационна инсталация със съответното санитарно оборудване и арматура. Монтирана е ОВК отоплителна инсталация.

КПП

Сградата е изградена със стоманиобетонова монолитна конструкция и покрив от стоманобетонова плоча с дебелина 14см. Ограждащите стени са изпълнени от тухлени зидове с дебелина 25см с 8см EPS и финиш - силикатна мазилка.

Върху покрива са положени топлоизолация от минерална вата с дебелина 10см между дървени бичмета с размери 80/100мм, а над тях е монтирана гладка ламарина. Покривът е едноскатен, като в ниската си част има улук и водосточна тръба. Долната страна на козирката е топлоизолирана с 3см EPS, както и челото на бордовете.

Вътрешните преградни стени са от газобетон с дебелина 10см , измазани и боядисани с латекс. Стените в санитарните помещения са облицовани с фаянсови плочки до височина 220см, както и част от стените в лабораторията – зона от 80 см над плота за работа.

Подовите настил?