Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 2

Обект: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура bg16rfop001-5.001-0049–с01 „подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на проект „нова възможност за деца и младежи в община Враца – проект 2“ по оперативна програма „региони в растеж” 2014-2020 година“

Описание: Изготвен е  технически проект, включващ следните части: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електро, ЕЕ, ПБ, ПБЗ, ПУСО. Извършено е вътрешно преустройство и смяна предназначението на бивша детска градина в „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги”, на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места”, на втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Огоста“ № 3, с което е постигнато подобряване на условията за предоставяне на съответните социални услуги, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания, спазвайки изискванията и критериите за предоставяне на социални услуги.

Възложител: Община Враца