Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на проект "Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 1"

Обект: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 1“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по три обособени позиции.” ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с ново изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за деца“ (с капацитет 12 места)“ в УПИ IV – 358, кв.76, жк.“Металург“, гр.Враца“

 

Описание: Изготвен е технически проект, включващ следните части: Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електро, Геодезия, ЕЕ, ОВК, ПБ, ПБЗ, ПУСО, Геология. Извършено е цялостно строителство на нов „Център за настаняване от семеен тип за деца“ (с капацитет 12 места)“, включително изграждане на Зона за автомобили; направа на пешеходни настилки около сграда; доставка и монтаж на градински съоръжения; доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка, под детски съоръжения; доставка и монтаж на метална ажурна ограда; доставка и полагане на тревна настилка.

Възложител: Община Враца