Подмяна на дограма в сгради на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново

Проект: „Подмяна на дограма в сгради на НВУ „Васил Левски”, по Обособена позиция №1 – Подмяна на дограма в сгради на НВУ „Васил Левски“ – ВР 2213 – Велико Търново

 

Описание: В проекта са предвидени да бъдат доставени и монтирани  PVC и AL дограми на сгради от сградния фонд на НВУ „Васил Левски”, съгласно спецификация на Възложителя, включително и съпътстващите ги дейности.

 

Възложител: НВУ „Васил Левски“