Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на професионални гимназии

Проект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции

За обособена позиция № 27 – „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр.Пазарджик, на Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пазарджик, на Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр.Пазарджик и на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – гр.Велинград.

Описание:  Проектът обхваща изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на 4 бр. училища в гер.Пазарджик и гр.Велинград.

Във връзка със СМР, които ще се извършват в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр.Пазарджик проектът предвижда: да се изгради информационна система в учебната сграда; да се ремонтират санитарните помещения; да се направи основен ремонт на открита спортна площадка и дворна инфраструктура; да се изгради спортна зала; да се достави и монтира асансьор.

Относно СМР, които ще се извършват в Професионална гимназия по механоелектротехника – гр.Пазарджик проектът предвижда: да бъдат изградени спортни площадки – футболни игрище с ограда, площадки за волейбол и баскетбол и подвижни врати за хандбал, писта за бягане; да бъде направен ремонт на покрива на учебната сграда; да бъдат изградени огради на недвижимия имот; да бъдат създадени условия за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

СМР, които ще се извършват в Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр.Пазарджик са: ремонт на общежитие, училищна сграда, спортна площадка и училищен двор, доставка и монтаж на асансьор.

В Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – гр.Велинград е предвидено да бъде обновена материалната база на ученбия корпус, направа на пожароизвестителна инсталация, прилагане на мерки за енергийна ефективност, доствка и монтаж на стълбищна платформа за инвалиди.

 

Възложител: МОН