Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на зарядни станции в депа

Проект: „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции”

Описание: В обхвата на проекта са включени следните дейности: ПРОЕКТИРАНЕ- изготвяне на работен инвестиционен проект, СТРОИТЕЛСТВО – изпълнение на предвидените в инвестиционния проект СМР, АВТОРСКИ НАДЗОР – упражняване на авторски надзор по ЗУТ по време на строителството. Зарядните станции ще бъдат изградени в двете депа на оператора: обект - Тролейбусно депо с адрес гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53 и обект - тролейбусно депо с адрес гр. Плевен, ул. „Кичево“ №4.

Възложител: Тролейбусен транспорт ЕООД, гр.Плевен