Проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци

Проект: „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и  инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

Описание: Проектът включва следните основни дейности:

Дейност 1: Изготвяне и съгласуване на инвестиционни проекти във фаза Работен проект за двата обекта: Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 

Дейност 2: Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР):

А) ще бъдат изградени следните отделни подобекти, съгласно изготвените и одобрени работни проекти:

 1. КПП
 2. Автомобилна везна
 3. Измиване на гуми
 4. Паркинг
 5. Административно-битова сграда
 6. Работилница
 7. Сграда на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци
 8. ПС и Резервоар за спринклерната инсталация
 9. Открита площадка - мултилифт контейнери
 10. Склад за готова продукция
 11. Тунели с принудителна аерация за стабилизиране на подситовата фракция
 12. Резервоар за инфилтрат на площадката за третиране на битови отпадъци
 13. Открита площадка за прием на зелени отпадъци
 14. Навес за прием на зелени отпадъци
 15. Навес за съхранение на готовия компост от зелени отпадъци
 16. Навес компостиране в клетки с автоматизирана система за разбъркване на отпадъците
 17. Резервоар инфилтрат на площадката за компостиране
 18. Трафопост
 19. Дизел генератор
 20. ЛПСОВ

Б) ще бъдат извършени СМР, свързани с компостиращата инсталация:

-          изграждане на навес и битов фургон;

-          изграждане на пътища, площадки и тротоари;

-          вертикална планировка и озеленяване;

-          изграждане на площадкова инфраструктура

 

В) ще бъдат извършени СМР, свързани с инсталацията за предварително третиране

-          изграждане на застроена площ;

-          изграждане на пътища, площадки и тротоари;

-          вертикална планировка и озеленяване;

-          изграждане на площадкова инфраструктура

Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор

Дейност 4: Извършване на доставка и монтаж на необходимото оборудване за двете инсталации:

Предвиденото за доставка оборудване за компостиращата инсталация е:

-          Автоматизирана система за разбъркване;

-          Система за преместване на машината за разбъркване между тунелите

-          Модул за ускорено аериране

-          Електрическа инсталация

-          лабораторно оборудване

-          сито за рафиниране на компост

-          шредер.

Предвиденото за доставка оборудване за инсталацията за предварително третиране е:

-          дизелагрегат;

-          електронна везна;

-          I&C и електрическа инсталация;

-          оборудване за третиране на отпадъците в т.ч. транспортни ленти и аксесоари, захранващ бункер, магнитен сепаратор, сито, кабина за ръчно сортиране, преса за балиране;

-          площадка за биологично третиране на подситовата фракция - интензивно компостиране в тунели с аериране, полу-пропусклива мембрана, навивач полупропусклива мемрана, крик, вентилатори клетки за стабилизиране, канали за аериране (включително водоотделители), контролен възел (включително кислородни и температурни сонди);

-          лаборотарно оборудване.

 

Възложител: Община Разград