Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен

Проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”

 

Описание: Проектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на сметището на община Плевен. Площта предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Избрания метод за рекултивиране на депото в Плевен е „ in situ”. Рекултивацията ще протече в следната последователност:

 • Вертикална планировка
 • Преоткосиране и предепониране на предвиденото количество отпадъци за оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени
 • Техническа рекултивация
 • Биологична рекултивация

Последователността на дейностите по рекултивация на сметището на община Плевен е:

 • Освобождаване от слоя отпадъци на зоните попадащи извън проектното тяло на депото и нерегламентирано депонираните в чужди имоти;
 • Оформяне тялото на отпадъците, посредством предепониране, уплътняване и подравняване на откосите и платото;
 • Полагане на изравнителен слой от почва;
 • Изграждане на газоотвеждаща система и полагане на геокомпозит за газов дренаж;
 • Полагане на бентонитова хидроизолационна геомембрана;
 • Полагане на дренажен слой за филтрирали води през рекултивиращия слой почва- геокомпозит;
 • Полагане на рекултивиращ слой 1 м. (почва +хумус) и биологична рекултивация в обхват на тялото на отпадъците;
 • Изграждане на система за повърхностно отводняване;
 • Изграждане на система за мониторинг.

 

Възложител: Община Плевен