Реконструкция и модернизация на „Многофункционална спортна зала“ в УПИ VIII-1114, 1077, от кв. 18 по плана на гр. Белоградчик

  1. Реконструкция и модернизация на „Многофункционална спортна зала“.

Обектът представлява реконструкция на съществуваща спортна зала, попадаща в обхвата на I – ва група III-та категория строежи, изградена до груб строеж и пристрояване от южната и северната страна на монолитна двуетажна част с цел разширяване и модернизация на спортната зала. Обща разгъната застроена площ 2037,1 м2. Височината на спортната зала е 12,93м. След реконструкцията общият брой зрителски места е 530.

  1. „Реконструкция на „Градски стадион и ситуиране на спортна площадка (тренировъчно игрище)“

Строежът представлява реконструкция на съществуващи съоръжения и подобряване на материалната база на градски стадион гр. Белоградчик, включващо подмяна на седалките на зрителските места, изграждане на нова козирка, нови кабини за коментатори и журналисти, нови секторни кабини – седалки за резервни играчи, медицински персонал и арбитри и направа на нова ограда от западната страна. Изградена допълнителна спортна площадка (тренировъчно игрище) и автоматизирана поливна система. След реконструкцията общия брой зрителски места е 1 226 бр.

  • „Реконструкция на „Комбинирано спортно съоръжение за спорт“

Изграденото комплексно съоръжение за спорт представлява спортна площадка с размери 24.00/35.00 м за волейбол и баскетбол от източната страна са изградени трибуни в три реда, за 200 зрители.

 

Изпълнените строително-монтажни работи по части са.

 

По част „Архитектурна“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Ограждащите стени са тухлена зидария с дебелина 25 см. Вътрешното преграждане е с тухлена зидария 25 и 12 см и гипскартон на метална конструкция.

Монтираната нова дограма по фасадата е алуминиева витрина с прекъснат термомост, с отваряеми и неотваряеми части, остъкляване със стъклопакет.

Използваните основни материали за вътрешна оформление са латекс по стени, окачени, топлоизолирани тавани, гладки подови покрития и облицовка на стени с фаянс в съблекалните и санитарните помещения.

На спортното игрище съгласно изискванията на FIFA и FIVB е дървена спортна настилка, а тавана е с предпазна мрежа под металната конструкция.

Върху фасадните стени е положена полимерна мазилка на PVC мрежа. По източната и западната фасади на залата, през 3 см са оформени слънцезащитни вертикални пиластри с облицовка от композитна метална обшивка.

Покривът на двете тела на сградата е плосък, като на залата е покрит с PVC хидроизолация, а на пристройката е покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подобект: „Градски стадион“

Директно върху новия бетон на трибуните са монтирани пластмасови седалки на общо седем реда, крайните зони по пет и шест реда, разделени на шест части. В средата на трибуните върху метална конструкция е повдигната ВИП ложа с общо 52 места.

Над трибуните е изпълнена козирка с покритие от поликарбонат в цвят по RAL.

Подобект: „Спортна площадка (тренировъчно игрище)“

Изградена е спортна площадка с размери 23.00/42.00 м с покритие от саморазливна спортна настилка на акрилна основа/асфалтобетон/върху валиран насип от трошен камък и чакъл, около нея от източната и южната страна са изградени трибуните за зрители, общо 255 броя.

 

По част „Конструктивна“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

По конструкцията на съществуващата зала са изпълнени – допълнително укрепване на връзки, поправка на заварките, възстановяване на липсващи болтови връзки, като минизиране и пребоядисване на металните профили.

При реконструкцията, за увеличаване на площта на залата е изпълнено разширение с по 3 м по фасадите в посоки север и юг, като за целта са демонтирани съществуващите фасади и съответно на 3 м са изпълнени нови фасади, комбинация от метални колони и тухлена зидария с хоризонтални стоманобетонни пояси. По източната и западната фасади на обема на залата, през 3м са оформени слънцезащитни вертикални пиластри от метална конструкция с облицовка от композитна метална обшивка.

Изпълнената нова двуетажна пристройка е монолитна, скелетна с основни носещи стоманобетонни елементи – колони, греди и плочи. Покривът е плосък – наклонен. Основите са единични стоманобетонни фундаменти и ивични основи.

Подобект: „Градски стадион“

Изцяло е премахната съществуващата конструкция, като на нейно място е изградена нова стоманобетонна конструкция. Директно върху бетона на трибуните са монтирани пластмасови седалки.

Изпълнено е укрепване на подпорната стена между стадиона и трибуните чрез стоманобетонен пояс.

Подобект: „Спортна площадка (тренировъчно игрище)“

Спортната площадка е оградена от всички страни с подпорни стени, като върху тях е изпълнена ограда от оградни пана.

Реконструкция на „Комбинирано спортно съоръжение“

На спортната площадка е изпълнена конструкция тип „Балон“, състояща се от носеща стоманена конструкция и два слоя негоримо покривало в бял цвят.

 

По част „Електро“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Изпълнено е ел.захранване от ТП „Хижа“, намираща се в  съседен имот. Вътрешните ел. инсталации са захранени от двете секции на главното разпределително табло (ГРТ1 и ГРТ2) монтирано в техническото помещение на приземен етаж на кота ±0.00 м. изпълнени са нови вътрешни ел. инсталации – вътрешна осветителна и силова инсталации. Осветителната инсталация е изпълнена с кабел СВТ, изтеглен в гофрирани тръби, скрити в стените и по метални скари под фермите. Командването на осветлениено става с ключове по места и дистанционно от командни табла, а за външното осветление от часовник с времереле.

Изпълнено е и аварийно-евакуационно осветление с акумулиращи осветители. Силовата инсталация е изпълнена също с кабел СВТ, скрит под облицовката на стени и тавани. В сградата са изпълнени и вътрешни слаботокови инсталации за ТВ-САТ, телефони и интернет.

Телефонната инсталация е изпълнена с кабел UTP, изтеглен под облицовката на стени и тавани в PVC тръби. Инсталацията е захранена радиално от монтираната на първия етаж телефонна РК.

Изпълнено е структорно окабеляване с кабел FTP, изтеглен под облицовката на стени и тавани в PVC тръби. Инсталацията е захранена радиално от монтираната на първи етаж главна кутия.

На покрива на сградата е монтирана предпазна мълниезащитна инсталация – мрежа от AlSiMg проводник ф8 мм и спусъци от Al проводник ф8 мм с изолация. Заземителната инсталация е изпълнена с поцинкована шина 40/4 мм, подземно, като заземителен контур около сградата и заземители от поцинковани колове.

 

Подобект: „Спортна площадка (тренировъчно игрище)“

Изградено е външно осветление на спортната площадка, като на стълбове с височина 10 м са монтирани 8 броя прожектори с асиметричен рефлектор 400 W. захранването на прожекторите е последователно от касета за улично осветление, където е монтиран контролер-контактор местно управление.

Реконструкция на „Комбинирано спортно съоръжение“

Изградено е външно осветление, като са монтирани прожектори. Захранването на осветлението е от ТП „Хижа, чрез изграждане на подземна кабелна мрежа с кабел тип СВТ.

 

По част „Пожароизвестяване и видеонаблюдение“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Пожароизвестителната централа е конвенционална, модел IFS 7002. Използваните пожароизвестители са адресуеми линейни и токови оптично димни/топлинни тип FD 7120 и тип DB 7100. По пътя на евакуацията при стълбищата и по коридорите са монтирани ръчни пожароизвестители тип FD 7150, както и сирени за вътрешен монтаж тип SF-2002 F. Над главния вход е монтирана пожароизвестителна сирена за външен монтаж тип SB-112 F с флаш лампа. Използваните кабели за контурите на пожароизвестителната инсталация са тип J-Y(St) Y 1x2x0,80 мм2 изтеглени в PVC тръби ф16.

Доставена е  и монтирана система за видео наблюдение, включваща TV камери – 4 бр., хард диск, монитор, цифров видео рекордер 4-канален, захранвания 2 ампера – 2 бр. и коаксиален кабел – 200 м.

 

По част „ВиК“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Захранването на сградата с вода за питейно-битови нужди е изпълнено чрез изграждане на сградно водопроводно отклонение с тръби ПЕВП ф63 от уличния водопровод ф125, като пред сградата е монтиран тротоарен спирателен кран. Изпълнени са вътрешни водопроводни инсталации за битови и за противопожарни нужди. Водопроводната инсталация за битови нужди е за топла, студена вода и е изпълнена скрито с ПП тръби. Тръбите на водопроводната инсталация са допълнително топлоизолирани.

За външното пожарогасене на сградата е изпълнен площадков противопожарен водопровод с тръби ПЕВП ф90 около сградата. На него са монтирани два броя външни, надземни пожарни хидранти. Вътрешният противопожарен водопровод е изпълнен от поцинковани тръби 3“ в пръстен и отклонения с поцинковани тръби 2“ до противопожарните касети, които са 8 броя.

Вътрешната канализационна мрежа за отвеждане на битовите отладни води се състои от хоризонтални клонове от ПВЦ тръби ф160, осем вертикални канализационни клона (ПВЦ ф110) и хоризонтални отклонения до всеки санитарен прибор (ПВЦ ф 50). За отвеждане на битовите отпадни води извън сградата е изграден площадков канал с тръби ПВЦ ф200 и ф250, който поема и дъждовните води, чието отвеждане от покрива е чрез воронки и вертикални водосточни клонове от ПВЦ тръби.

Заустването на канализацията е чрез изградено сградно канализационно отклонение с ПВЦ тръби ф 315 към уличен канал ф 400.

Подобект: „Градски стадион“

Направена е нова автоматична поливна система. Поливната система се състои от сключен площадков водопровод с тръби ПЕВП ф50 и ф63, положен на 1 м дълбочина от кота терен. За управление на системата са монтирани електромагнитни клапи, свързани с програматор за включване и изключване. Цялата поливна система е захранена от съществуващите  шахти на СВО.

Реконструкция на „Комбинирано спортно съоръжение“

Изпълненото захранване с вода за питейно-битови нужди е осъществено чрез изкраждане на СВО с тръби ПЕ ф25 от уличния водопровод. Монтирани са дъждоприемни решетки, заустени в площадкова канализация, която е изградена с ПВЦ тръби ф200.

 

По част „ОВК“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Изпълнени са отоплителна (климатична) инсталация, както и отделни вентилационни системи.

Отоплението, охлаждането и вентилацията на спортната зала се осъществява чрез 4 бр. хоризонтални покривни климатични апарати, монтирани на покрива на сградата. На покрива на административната част  са монтирани два броя топло/студеноносители - въздущно охлаждаеми водоохлаждащи инверторни термопомпени агрегати (чилъри).В административната част за охлаждане са монтирани VRV/VRF система, термопомпено изпълнение. Вътрешните тела са високостенен монтаж, касетъчен тип. Външните тела са разположени на покрива на административната част. Над входните врати на помещение „Виндфанг“ са монтирани топловъздушни завеси, електрически. В главното фоайе и кабини – коментатори е изпълнена приточно/смукателна вентилация. Вентилирането на „Конферентна зала“, съблекални, фитнес и помещение за съдии е чрез индивидуални приточно/смукателни вентилационни системи за канален монтаж. Вентилирането на битовите помещения и общите санитарни възли е чрез индивидуални смукателни вентилационни системи. Вентилацията на складовото помещение към спортната зала се осъществява посредством вентилатор за стенен монтаж, двускоростен, реверсивен.

 

По част „Енергийна ефективност“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Фасадните стени са тухлени топлоизолирани с топлоизолация от EPS, върху която е положена полимерна мазилка на PVC мрежа.

 

По част „Технологична“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Изградена е инсталация за битово горещо водоснабдяване, която осигурява топла вода за битови нужди.

 

По част „Паркоустройство и благоустройство“

Изпълнено е облагородяване и озеленяване на имота чрез запазване на съществуващата дървесна растителност и засаждането на 17 броя иглолистни и 37 броя широколистни дървета, както 3508 м2 реално озеленени площи с дървесна, тревна и храстова растителност.

Подобект: „Градски стадион“

      Изпълнено е ново затревяване на спортния терен, направена нова автоматична поливна система.

 

По част „Вертикална планировка“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Около новопроектираната сграда е изпълнена настилка от тротоарни плочи. Настилката на паркинг местата е с нов асфалтобетон, включително е изградена здрава основа под него. Подменени са всички видими бетонови пътни и градински бордюри и са положени нови.

Всички тревни площи около сградата са заравнени и затревени. Напрвени са нови цветарници.

Реконструкция на „Комбинирано спортно съоръжение“

Изпълнено е облагородяване и озеленяване на имота около игралното поле, като на подходите от към улицата е изпълнена тротоарна настилка.

 

По част „Пожарна безопасност“

Подобект „Многофункционална спортна зала“

Металните колони са защитени с гипсофазерни плоскости за достигане на REI 120. Върху видимата покривна, метална  конструкция /ферми/ е положен с Огнезащитна боя за достигане на REI 45. Всички врати от игрището във фоайето и във виндфанг са с „антипаник” механизъм. За отвеждане на дим от спортното игрище са монтирани 8 броя люкове на покрива на сградата.

 

По част „План за безопасност и здраве“

По време на строителството бяха спазени стриктно всички организационни схеми и изисквания за безопасна работа за отделните видове СМР.