Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община Нови пазар

Обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община Нови пазар” 

Описание: Обектът представлява извършване на техническа и биологична рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на община Нови пазар. Общата площ на рекултивация е 41,007 дка.

Възложител: Община Нови пазар