Проектниране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Проект: "Проектниране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци”

Описание: Проектът включва: проектиране, изграждане и авторски надзор на допълнителна инфраструктура - инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране от територията на трите общини с капацитет 14 342 т/г. и инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол с капацитет 4 173 т/г. в обхвата на проекта са включени доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и доставка на механизация за инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране, както следва: оборудване за сепариране на отпадъците в т.ч. транспортни ленти и аксесоари, захранващ бункер, магнитен сепаратор, сито, кабина за ръчно сортиране,преса за балиране; Модул за стабилизиране; електронна везна и съпътстващо оборудване; площадка за измиване; дизелагрегат; електрическа инсталация и I&C; автоматизирана система за разбъркване на компоста; Система за аериране.

 

Възложител: Община Дупница