Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и на инсталация за компостиране биоразградими отпадъци

Обект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера“ при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“,  за Обособена позиция № 1  – „Строително-монтажни дейности. Доставка, монтаж и пуск на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за компостиране и за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци” и за обособена позиция №2 -  ”Доставка на камиони”.

Възложител: Община Пазарджик