Инженеринг (проектиране и строителство) на регионално депо „Братово – запад”

Обект: 

Обект:  Инженеринг (проектиране и строителство) на регионално депо „Братово – запад”.

Описание: Изграждане на Клетка 1, разположена на обща площ от 6 хка, с капацитет 400 000 тона и с обем 450 000 м3; изграждане на Инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, с капацитет 80 000 – 100 000 тона годишно; строителство на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, с капацитет 13 000 тона на година разделно събрани зелени и градински отпадъци; строителство на площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата; строителство на Екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата; строителство на сгради – около вход и изход, административно-битова сграда, лаборатория, ремонтна работилница, гаражи и склад за ГСМ; строителство на Площадкова инфраструктура – експлоатационни пътища, настлани площи, събиране на дъждовна вода и отвеждане, електроснабдяване, телекомуникации, видео-наблюдение, водоснабдяване, канализация, огради и озеленяване; строителство на Локална пречиствателна станция за отпадни води; строителство на Довеждаща инфраструктура – пътни връзки и външно електрозахранване.

Възложител: Община Бургас

.

Описание: Изграждане на Клетка 1, разположена на обща площ от 6 хка, с капацитет 400 000 тона и с обем 450 000 м3; изграждане на Инсталация за сепариране на генерираните количества отпадъци, с капацитет 80 000 – 100 000 тона годишно; строителство на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, с капацитет 13 000 тона на година разделно събрани зелени и градински отпадъци; строителство на площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата; строителство на Екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата; строителство на сгради – около вход и изход, административно-битова сграда, лаборатория, ремонтна работилница, гаражи и склад за ГСМ; строителство на Площадкова инфраструктура – експлоатационни пътища, настлани площи, събиране на дъждовна вода и отвеждане, електроснабдяване, телекомуникации, видео-наблюдение, водоснабдяване, канализация, огради и озеленяване; строителство на Локална пречиствателна станция за отпадни води; строителство на Довеждаща инфраструктура – пътни връзки и външно електрозахранване.

Възложител: Община Бургас