Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел"ЕАД

Обект:  "Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел"ЕАД. Изграждане на помпена станция.”

 

Възложител: “БРИКЕЛ”ЕАД – гр. Гълъбово