Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обект: „Укрепване на газопроводното отклонение за АГРС „Пазарджик”

Обект: Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обект: „Укрепване на газопроводното отклонение за АГРС „Пазарджик” при пресичане на р. Марица при с. Мирянци на ПК 164+35.

Описание: Изработване на инженерно-геоложки доклад, геодезическо заснемане, изготвяне на инвестиционен  проект в работна фаза, съгласуване на проекта с всички инстанции, получаване на разрешение за строеж. Строежът представлява възстановяване на защитното земно покритие на газопроводното отклонение за АГРС Пазарджик при пресичане на р. Марица при с. Мирянци на ПК 164+35, извършено при действащ газопровод, без да се ограничава консумацията на природен газ към потребителите.

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД