Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по национална програма за енергийна ефективност

Обект: ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОДОБРЕНИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, РАЗДЕЛЕНА НА ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия“ бл.№9, РЗП – 6735 м2

Описание: Изготвен е  работен проект, включващ следните части: Архитектура, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ЕЕ, ОВК, ПБ, ПБЗ, ПУСО. Изпълнени са енероефективни мерки, съгласно НПЕЕ: Подмяна на дограма, Монтаж на външна топлоизолация, Топлинно изолиране на покривна конструкция, Топлинно изолиране на под, граничещ с външен въздух, Подмяна на стълбищно осветление.

Възложител: Община Плевен