Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос

Изпълнител: „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД

обект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк “Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка, за обособена позиция № 1 – Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк ''Славеева река'', гр.Айтос и подобряване на транспортно – комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и оформяне на подход за посетителите на парка“.

Обектът е трета  категория съгласно чл.137,ал.3,буква „е“ от ЗУТ и чл.6,ал.3,т.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Общата стойност на Договора е  1 288 992.27 лв (един милион двеста осемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и двадесет и седем стотинки)   без ДДС, представляващи 1 546 790.72лв с ДДС.

Период на изпълнение на обекта: от 27.11.2017 г. до 25.11.2018 г.

Обектът представлява лесопарк в град Айтос с обща площ 381,305 дка. Лесопаркът  има два пешеходни подхода и един автомобилен. На територията на парка се намират: детски площадки, кътове за отдих, множество чешми и мостове, две водни площи, лятна естрада и зоокът. По цялото продължение на парка преминава Славеева река, от където идва и името на парка.

Изпълнени са следните видове работи по съответните подобекти:

 • Вход

Входът на парка е обновен. Съществуващите колони са освежени и облицовани с естествен камък, а над тях е поставена арка от дърво.  

 • Кът за отдих с пейки

В къта за отдих, разположен в близост до главния вход на парка, са подменени пейките, поставени са кошчета за смет, а настилката е от плочи от естествен камък.  

 • Спортен комплекс

Спортен комплекс е  изграден в съществуващата водна площ, която е била нефункционираща  дълго време. В комплекса са ситуирани игрища за различни спортове – скейт площадка, баскетболно игрище, 2 игрища за минифутбол, поле за бадминтон и тенис на маса. Настилката е от асфалт, а игрищата за минифутбол от изкуствена трева.

Изградена е дренажна система за събиране на повърхностните води. Отделните игрища са заградени с подходяща ограда, а около водната площ е подменена настилката, изграден е парапет и и са реконструирани стъпалата, по които се стига да нея.

 • Детска площадка и кът за фитнес на открито

            Съществуващата детска площадка е реконструирана и съобразена с изискванията залегнали в НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В детската площадка са разположени две комбинирани детски съоръжения за деца от 3 до 12 години, двойна люлка тип “махало”, две люлки тип “везна”, тематично съоръжение “Магазин”, съоръжение за деца до 3 годишна възраст, пясъчник и беседка.  Площадката и кътът за фитнес на открито са със саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка в различни цветове.  В подпорната каменна стена, ограждаща детския кът са изградени пейки и са поставени кошчета за смет, както и табла с игри. Територията на детската площадка, както и част от детските съоръжения в нея са достъпни за деца в неравностойно положение.

Съществуващата фитнес зона е реконструирана. Площта и е увеличена, а съоръженията в нея са запазени и допълнени с нови.  

 • Тиха крайречна алея

Изградена е алея, свързваща реконструираната детска площадка със зоната около лятната естрада. Алеята е с армирана настилка от щампован бетон, имитираща естествен камък. По продължението ѝ са разположени пейки.

 • Лятна естрада

     Зоната на лятната естрада е една от най-посещаваните в парка. Там ежегодно се провежда фолклорен фестивал „Славееви нощи“.  Сградата на лятната естрада е реконструирана (подменени са настилки, мазилки, направена е топлоизолация). Изградена е модулна пречиствателна станция за отпадни води и поливни системи. Извършен е цялостен ремонт на  съблекалните, баните и останалите помещения. Подменена е вътрешната и външната дограма. Изпълнена е цялостна дренажна система около сградата. Направена е хидроизолация по целия периметър на откритата сцена. Изградена е нова тоалетна.

 • Водна площ с кът за отдих и места за сядане

Съществуващата водна площ, която се намира в близост до лятната естрада е обновена. Около нея са изградени кът за отдих с пейки и такъв с маса от воденично колело и каменни пейки.  Съществуващите площи около местата за отдих са озеленени. Напълването на водната площ с вода става от събраните  от чешмите при „Зона за пикник с барбекю и чешми” води, събраните с отводнителната решетка атмосферни води и събраните от дренажа подпочвени води.

Изграждане на новопроектирана детска площадка североизточно от реконструираната водна площ . В нея са разположени три люлки тип „везна“, шест комбинирани детски съоръжения, пясъчник и двойна люлка тип „махало“. Около детската площадка са разположени пейки, беседка и кошчета за смет, както и информационна табела, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. 

 • Реконструирана детска площадка/ кът за катерене/

Съществуващата детска площадка, намираща се в непосредствена близост до входа на зоокъта е реконструирана в кът за катерене. Изградена е алея от армиран щампован бетон около голям пясъчник, в който са разположени шест детските катерушки.

 • Зона за пикник с барбекю и чешми

Зоната, обособена за пикник, е ситуирана в близост до съществуващо барбекю и кътче от парка, в което са съсредоточени няколко чешми. Съществуващите подпорни стени са подновени с габионни конструкции и стени от каменна зидария. Изградени са 14 комплекта за пикник в зелените площи, включващи маса с размери 60/160см и височина 80см, както и две пейки с размери 35/160 и височина 50см. Настилките в тази част са армирани, от щампован бетон с щампи имитиращи естествен камък и такива имитиращи дърво. До частта, в която са разположени пикник комплектите се стига посредством стъпала разположени в подпорна стена. По ниската част от зоната е решена като кът за отдих с пейки и чешми. 

 • Мостове

На територията на лесопарк „Славеева река“ има съществуващи 11 моста, които са реновирани.  Направени са парапети от бетонени колони с височина 120 см; облицовани са с естествен камък и дървени парапети. 

 • Паркови елементи (Пейки и кошчета за смет)

На територията на парка са монтирани два вида пейки, такива без облегалки и подлакътници и други, който са напълно съобразени с изискванията залегнали в Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, а именно височина на седалките 50см, височина на подлакътниците 70см. Пейките са изработени от бетон и дърво. Кошчетата за смет са изцяло бетонни покрити с минерална мазилка.  В отделните зони на парка са разположени 45 пейки без облегалка, 56 пейки с облегалка и подлакътници и 72 кошчета за смет. 

 • Детски съоръжения

Съоръженията за детски площадки са в съответствие с БДС EN1176 и изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Те осигуряват достъпност на заниманията и за деца с увреждания.  

 

 • Настилки

На територията на лесопарк „Славеева река“ са използвани няколко вида настилки: плочи от естествен камък, саморазливна ударопоглъщаща каучукова настилка, армирана настилка от щампован бетон с два вида щампа, такава имитираща естествен камък и дърво, асфалтови настилки и изкуствена спортна трева.  

 • Алеи

Възстановено е асфалтовото покритие – 4 см и е стабилизирано с градински бордюри.

По обслужващият път е изпълнено допълнително усилване на трошенокаменната настилка с 15 см, ограничаване на пътното платно с пътни бордюри 50/25/10 и полагане на 4 см износващ пласт асфалтобетон. Предвидено е и двустранно оформяне на земен пътен банкет от 50 см. Пътят се оформя с едностранен наклон 1.5 до 2%. Отводняването е повърхностно към съществуващия терен.

 • Алейно и парково осветление

Включва направата на ново алейно и парково осветление, както следва:  а) осветление на централната алея -  стоманено-тръбни стълбове с h=6.5м (тип „улични“), на които са монтирани единична рогатка. На рогатката са монтирани осветителни тела с НЛВН-50вт. б) осветление на страничните алеи и детски площадки – енергоспестяващи осветителни тела с ЛЛ-25вт, монтирани в осветително тяло, тип „кълбо“. Осветителното тяло е монтирано на стоманено-тръбен стълб с h=4,5м (по детайл). в) осветление вход – за осветление на централния вход е предвидена отделна линия – клон ІІ с кабел СВТ 3х6мм2 от РКУО-1 до два броя прожектори, монтирани от двете страни на входа. 

 • Осветление спортна площадка

Осветлението се осъществява от мачти за осветление с h=9,5м (общо 9бр), върху които са монтирани прожектори с МХЛ-400вт – по 2бр/стълб. 

 • Осветление сцена

Направено е  ново ел.захранване и монтаж на нови прожектори. 

Направени са ел.инсталации за контакти и бойлери, ел.инсталация за осветления, мълниезащитна инсталация, вътрешни ел.инсталации.