Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Перник

Обект: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции: за обособена позиция  Обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда – бл. 3, вх. Б и вх. В, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток, ул. ”Бучински път”.

Описание: Изготвяне на работен проект  по следните части: Част Архитектурна, Част Конструктивна/Конструктивно становище , Част Електро, Част Енергийна ефективност, Част Пожарна безопасност, Част План за безопасност и здраве, Част План за управление На строителните отпадъци, Част Вик и извършване на СМР и СРР, включително и всички енергоефективни мерки, допустими по НПЕЕ.

Възложител: Община Перник