Проектиране и изпълнение на строително монтажни работи за подобряване енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив

Обект: ”Проектиране и изпълнение на строително монтажни работи за подобряване енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 4 обособени позиции” за Обособена позиция №3 – „Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив ул.”Босилек“ №10, №12, №14, №16, №18 и №20, блок №213".

Описание:  Изготвяне на Работен проект в следния обхват:  Част Архитектурна; Част Строителни конструкции; Част Електро; Част Енергийна Ефективност; Част Пожарна безопасност; Част План за безопасност и здраве; Част План за управление на строителните отпадъци; Част ВиК, част ОВК, Част Сметна документация. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност: ЕСМ 1 – Топлинно изолиране на външни стени; ЕСМ 2 – Топлинно изолиране на покрив; ЕСМ 3 – Смяна на дограма; ЕСМ 4 – Топлинно изолиране на пода; ЕСМ 5 – Мерки по осветителна инсталация.

Възложител: Община Пловдив