Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бобов дол

Обект: „Изпълнение на Инженеринг( проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бобов дол по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“,  ул. "Георги Димитров"  бл. 71, вх. А, вх. Б“.

Описание: Изготвяне на работен проект  по следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електрическа, Енергийна Ефективност, Пожарна Безопасност, План за безопасност и здраве, ПУСО, ВиК, ОВК

Възложител: Община Бобов дол