Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Айтос, за обект „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул.”Васил Априлов” бл.5““.

Описание: Изготвяне на Работен проект в следния обхват: Част Архитектурна,  Част Конструктивна, Част Електро , Част Енергийна Ефективност, Част Пожарна безопасност, Част План за безопасност и здраве , Част ПУСО, Част Сметна Документация. Изпълнени са всички мерки по енергийна ефективност, предвидени в НПЕЕ.

Възложител: Община Айтос