Извършване на строително-монтажни работи по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

Обект: “Извършване на строително-монтажни работи по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие“, включващ следните 4 обекта:

Обект A1: ''Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска; кв. 416а:УПИ I и УПИ II-11”;

Обект A2: „Обновяване на залени пространства между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов; кв.399а: рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов”;

Обект A3:„Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. Княгиня Мария Луиза № 130 и ул.''Струма;кв.406в:УПИ I-921”;

Обект A4:„Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов кв.416и, рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов”.

 

Описание: Обектът включва изпълнението на следните СМР: изграждане на квартална пътна мрежа - пътища и паркинги; направа на алейна настилка, направа на тротоари; Озеленяване – засаждане на дървета и храсти и затревяване; доставка и монтаж на градско обзавеждане и оборудване - пейки и  кошчета, беседка по индивидуален проект , Водно огледало и шахта с оборудване, Чешма;  направа на нови детски площадки; доставка и монтаж на спортни съоръжения - скейтборд рампи, тенис маси, велостоянки; изграждане на 2 бр. многофункционални спортни игрища за баскетбол и футбол; изграждане на фитнес на открито; направа на ново улично и  парково осветление; доставка и монтаж на улични оттоци  и водомерни шахти, комплект с оборудване, канализационни ревизионни шахти, дъждоприемен линеен уловител.

Възложител: Община Пазарджик