Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

02-08-2021

На 02.08.2021 г. СТРОЙМОНТАЖ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077-1435-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектното предложение е с наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Главната цел на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за СТРОЙМОНТАЖ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.