Откриват обновен район от "Марица-Болницата"

20-02-2019

Официалната церемония „Откриване на обект“ 1 по повод приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства при кръстовището на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска кв. 416а: УПИ I И УПИ II -11, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ ще се проведе на 09.11.2018 г. (петък) от 11:30 часа в зелената площ при кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Пловдивска“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата - изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 709 668,14 лв. без ДДС.

Площта за обновяване е 10 211 м2. Изпълнени са следните дейности СМР:

•          обновяване на парково пространство-3 790,40м2;

•          допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя;

•          обособяване на променадна алея по протежение на канала „Паша арк“;

•          изграждане на детска площадка;

•          изграждане на 2 спортни площадки – тенис маси на открито и скейтборд площадки;

•          оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение;

•          подмяна на алейни и тротоарни настилки;

•          поставяне на паркова чешма;

•          изграждане на малко водно огледало;

•          поставяне на беседка , пейки и съдове за отпадъци;

•          поставяне на антипаркингови елементи;

•          поставяне на пътна сигнализация;

•          изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация;

•          поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.