В ГР.ПАЗАРДЖИК ОТКРИХА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ ЗА СЪВРЕМЕННА ГРАДСКА СРЕДА

18-09-2018

На 20.02.2019 г., от 11,30 ч. в междублоковото пространство, при кръстовището на ул. „Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“ в град Пазарджик, бе открит обект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Повод за церемонията е приключването на дейностите по обновяване на междублоковото пространство на обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов, кв. 416и, рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов“, гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на гр. Пазарджик.“

„Сред приоритетите в нашата работа е Пазарджик да се променя и да придобива все по-модерен и европейски облик“, заяви кметът Тодор Попов. Той призова гражданите да проявят отговорно отношение и да пазят обектите при ползването им. 
На церемонията присъстваха още, управителя на фирмата изпълнител "Строймонтаж" ЕООД инж. Камен Василев, общински съветници, граждани, медии и др.

В обхвата на обекта са рехабилитирани пътни и тротоарни настилки, монтирано е ново улично осветление, възстановени са парковите територии, извършено е благоустрояване на междублоковите пространства. Обликът се допълва от подходящо озеленяване и екстериорно обзавеждане, изградени са детски площадки, пешеходни алеи, паркинги и кътове за отдих.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по договор №  BG16RFOP001-1.013-0001-C2. Общата му стойност е 7 505 652,73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално финансиране, а 6 379 804, 82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.